Skip to main content

Peter Lundvall (MP) blandar ihop sina uppdrag

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 16:41 CET

Peter Lundvall (MP), styrelseordförande i Vätterhem, gör ett mycket märkligt utspel i Jönköpings Posten där han totalt blandar ihop sitt partipolitiska engagemang med sitt styrelseuppdrag i Vätterhem.

Att han tycker att Rådhus AB:s satsning på dem som har det sämre ställt på bostadsmarknaden är bra, kan man väl sympatisera med. Men när han som styrelseordförande i Vätterhem tycker att det är helt i sin ordning att pengarna tas från bostadsbolaget, och i förlängningen från dess hyresgäster, trampar han rejält utanför skacklarna.

Som ordförande i en aktiebolagsstyrelse lyder han under aktiebolagslagen och är därmed skyldig att verka för bolagets bästa. Hur han ska lyckas vrida till det hela så att det är för bolagets bästa som man tar ifrån dem 15 miljoner är för mig en gåta.

Han gör ett försök att hänvisa till en ny lagstiftning som säger att allmännyttan ska ta ett bostadssocialt ansvar. Visserligen är lagstiftningen ny, men när det gäller det bostadssociala ansvaret så fanns det med även i den tidigare lagstiftningen. Det allmännyttiga syftet är ju ett av skälen till att vi över huvudtaget har kommunala bostadsbolag. Men därifrån till att allmännyttan och dess hyresgäster också ska ta det bostadssociala ansvaret för andra fastighetsägare och upplåtelseformer är att tolka lagen som en annan potentat tolkar bibeln.

Sen avslutar han med en osanning, som från majoritetens sida blivit till någon slags mantra i denna fråga trots sin orimlighet. Lundvall hävdar nämligen att det inte påverkar hyran eller underhållet av fastigheterna att lämna ifrån sig 15 miljoner!

Jag vill inte läsa den kommentaren någon mer gång utan att man redovisar vilka andra inkomstkällor än hyrorna man har. Lundvall skriver själv dessutom att förlusten av 15 miljoner innebär att man får bygga nytt med en större del lånade pengar.  Vem ska betala för de lånen?

Inte bara Hyresgästföreningen utan även SABO var starkt kritiska till den lagparagraf Lundvall hänvisar till eftersom den är så luddigt skriven att den kan missbrukas på det sätt som man nu gör i Jönköping. Jag kan tycka att det är rimligt att Lundvall, som ordförande i ett SABO-företag, företräder sin organisations ställningstagande.

 

Björn Johansson

ordförande

Hyresgästföreningen

region Sydost

Kommentarer (4)

  Idag har jag läst två skrivningar av Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen Sydost.
  I den första, ett större inlägg i Jönköpings-Posten, pekar han först på att KSO Green har fel när han som representant för ägaren – Jönköpings kommun – att SABO och Hyresgästföreningen står bakom den lagstiftning som medger uttag av vinst, och därefter att Hyresgästföreningens lokala representant har fel när han säger att Alliansregeringen drev igenom den lag som medger vinstuttag. Där rättar Björn Johansson Hyresgästernas representant och påpekar att även S och Mp var för ett sådant vinstuttag.

  Och nu - här på denna sida - där han säger att jag blandar ihop mina uppdrag.
  OCH att jag ska ha sagt att det är för bolagets bästa att bli av med 15 miljoner. Det är för mig en gåta hur någon utöver Björn Johansson kan läsa ut ett sådant ställningstagande i mitt svar.
  Jag har i ett mycket kort svar på ett antal insändare sagt att vare sig underhållet eller hyran ska påverkas av detta uttag.
  Samt att av de 700 lägenheter vi ämnar bygga i ett specifikt område så skulle skillnaden bli att vi måste låna till alla 700 istället för mellan 690 och 692.
  Så illustrerade jag hur vinstuttaget påverkar.
  Samt även påpekat att ägarna har möjlighet till vinstuttag enligt lagstiftningen.

  Här, i detta medium, gör Björn Johansson poäng av att Hyresgästföreningen och SABO inte sagt nej till vinstuttag, men att bägge organisationerna är starkt kritiskt till lagen samt att den är luddigt skriven, och nu missbrukas i Jönköping. Det första är här mer riktigt än vad han skriver i Jönköpings-Posten idag, under rubriken ”VÄTTERHEM. Nej, Sabo står inte bakom”.

  Helt korrekt är att såväl Hyresgästföreningen som SABO i sina remissvar var negativa till förslaget om värdeöverföring från allmännyttan till ägarna.
  Hyresgästföreningen skrev: ”Föreningen menar att detta (utdelning av allt kapital som är tillgängligt enligt ABL, min anm.) är oacceptabelt och att utdelningen med stöd av denna paragraf måste begränsas till som mest föregående års vinst.”
  Medan SABO skrev: ”Som ovan nämnts strävar SABO efter en kompromiss som är godtagbar för alla parter. Vi föreslår att undantagsregeln formuleras så att värdeöverföring för bostadsförsörjningsändamål endast kan göras av föregående års vinst.”
  Alltså det som kommer att ske i Jönköping är enligt den kompromiss som därefter tillkom och som såväl Hyresgästföreningen som SABO står bakom.

  Jag kan inte frigöra mig från att Björn Johansson agerar snubblande nära partipolitik, trots att Hyresgästföreningen ska vara opolitisk.

  Peter Lundvall, Mp
  Ordf. Vätterhem

  - Peter Lundvall - 2011-11-26 20:50 CET

  När det gäller ditt uppdrag som styrelseordförande i ett aktiebolag har du enligt aktiebolagslagen att agera för bolagets bästa. Eftersom du i pressen går ut och försvarar detta uttag på 15 miljoner från det bolag du sitter ordförande i så blir ju den logiska följden att du antingen anser att det är för bolagets bästa eller att du inte följer aktiebolagslagen, vilket man får förmoda att du anser dig göra.
  En välvillig tolkning är då att du blandar ihop dina uppdrag. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt än att du i denna fråga går ut som talesman för den politiska majoriteten i Jönköping som står bakom beslutet om detta miljonuttag. Att åderlåta bolaget på kapital på detta sätt kan inte vara det bästa för företaget. Det tvivlar jag på att det bara är jag som kan uppfatta på det sättet.
   
  Huvudregeln beträffande utdelning till kommunen är fortfarande att den ska beräknas på det kapital som ägaren, det vill säga skattebetalarna, skjutit till. I fallet Vätterhem handlar det om ett aktiekapital på tolv miljoner. På det ska kommunen kunna få en rimlig ränta, vilken preciseras som statslåneräntan plus en procent. I nuläget ger det en utdelning på cirka 400 000 kronor per år. När Jönköpings kommun plockar ut 15 miljoner kronor på ett bräde, motsvarar det alltså 125 procent av det kapital man satsat.
   
  Jönköping kringgår detta genom att använda sig av femte paragrafen i samma lagstiftning, vilken säger att begränsningen inte gäller i vissa fall. Det var den paragrafen både SABO och Hyresgästföreningen var kritiska till eftersom den var så luddigt skriven att vi såg risk för att den kan missbrukas på det sätt jag nu menar att Jönköpings kommun nu gör. Jag förvånas fortfarande över att du som ordförande i ett SABO-företag inte företräder organisationens uppfattning.
   
   
  Sen påstår du att detta inte skulle påverka hyran. Jag ställer frågan ännu en gång - Vart menar du att pengarna kommer från om inte från hyresgästerna?
   
  Vidare är det ju lite intressant att du uttrycker att det är försumbart att vinsten plockas ifrån Vätterhem. Det betyder att du anser att det inte spelar någon större roll om bolaget har en vinst eller ej, vilket borde vara en intressant iakttagelse för dem som ska förhandla kommande års hyror.
   
  Sedan vill jag passa på att påpeka att jag står bakom andemeningen i Göte Karlssons artikel. Vad jag gjorde var att tillrättalägga två sakfel, som i och för sig inte hade någon betydelse för det aktuella läget i Jönköping eller Vätterhem.

  - Björn Johansson - 2011-11-28 09:01 CET

  Utdrag Hyresgästföreningens remissyttrande:

  Hyresgästföreningen avstyrker förslaget med den utformning som presenteras i promemorian. Föreningen menar att bostadsförsörjningsåtgärder som inte ryms i det kommunala bostadsföretagets ordinarie verksamhet, men som kommunen anser vara angelägna att vidta, huvudsakligen ska finansieras av kommunmedlemmarna gemensamt. Detta framstår som än mer uppenbart då de allmännyttiga bostadsföretagen enligt förslaget ska agera affärsmässigt och konkurrensneutralt. Om allmännyttiga bostadsföretag tvingas avstå från vinstmedel för kommunala bostadsförsörjningsändamål, innebär det dels att hyresgästerna i dessa företag drabbas av en ekonomisk belastning jämfört med andra kommunmedlemmar, dels att de allmännyttiga företagen drabbas av en konkurrensnackdel i relation till andra fastighetsägare som inte har samma ekonomiska ansvar för kommunens bostadsförsörjning. Vidare riskerar förslaget att ytterligare försämra hyresrättens ställning i relation till andra upplåtelseformer, om det allmännyttiga företagets vinster i större omfattning ska kunna utnyttjas för annan verksamhet.
   
  Därutöver har föreningen även en rad andra invändningar.
   
  Förutom att lagtexten är oklar och behöver en redaktionell översyn, finns i 4 § ingen begränsning av hur stor utdelningen enligt denna paragraf får uppgå till. Av promemorian (sid 96) framgår, som föreningen tolkar det, att utdelning kan ske enligt denna paragraf av allt kapital som är tillgängligt enligt aktiebolagslagen. Föreningen menar att detta är oacceptabelt och att utdelningen med stöd av denna paragraf måste begränsas till som mest föregående års vinst.
   
  Vidare råder mycket stor osäkerhet om vilka åtgärder som ryms under ”åtgärder som främjar integration och social sammanhållning”, samt ”tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”. I promemorian anges några exempel på åtgärder för att stärka integration och social sammanhållning, t ex självförvaltningen i Holma och hyresgästrepresentation i styrelser. Inget av dessa exempel framstår som vare sig relevanta eller klargörande om vad som kan tänkas inbegripas i åtgärder för att stärka integrationen. För det fall ett förslag om utdelning för vissa bostadsförsörjningsändamål ändå genomförs, är det nödvändigt att det tydliggörs vilka åtgärder det kan handla om”.

  - Björn Johansson - 2011-11-28 09:02 CET

  Utdrag SABO:s remissyttrande:

  "Undantaget för bostadsförsörjningsändamål
  Bestämmelsen har i departementspromemorians förslag utformats så att hela det fria egna kapitalet kan delas ut till ägaren. Detta fria egna kapital består till största delen av upparbetade överkott från såväl driften som fastighetsförsälj-ningar. Detta kapital är i huvudsak bundet i fastigheter och finns endast i mycket begränsad utsträckning i form av kontanta medel. Det innebär att ris-ken är stor att många företag behöver låna upp medel för att kunna dela ut ett kontant kapital till ägaren. Detta skulle i sin tur kunna leda till hyreshöjningar.

  Ännu allvarligare är att möjligheterna att renovera husen i 60- och 70-talsbe-ståndet avsevärt skulle försämras. SABO har i en aktuell rapport14 beskrivit det omfattande upprustningsbehovet som finns i detta bestånd. Att vidta de allra mest nödvändiga upprustningsåtgärderna innebär för de kommunala bostadsföretagen en total utgift på minst 50 miljarder kronor. Om upprustningarna ska göras med högre ambitionsnivå blir utgifterna avsevärt högre. För bostadsaktiebolag som ska arbeta affärsmässigt kommer det i många fall att på längre sikt bli mer lönsamt att vidta upprustningsåtgärder i detta bestånd än att avstå från att göra det; att avstå från nödvändiga åtgärder har också ett pris.
  SABO har i ett remissyttrande över BKNs förslag om upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus framhållit att det är fastighetsägarna som har ansvaret för att finansiera de renoveringsåtgärder som behövs för att upprätthålla en god boendemiljö och för att fastigheternas kapitalvärden inte ska försämras. Vi är väl medvetna om den så kallade försiktighetsregeln i aktiebolagslagen (17 kap 3 § ABL), vilken innebär att en värdeöverföring får göras endast om den är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets konsolideringsbehov. Denna allmänt hållna regel är emellertid inte tillräcklig för att garantera att företagens möjligheter att som fastighetsägare kunna ta ett långsiktigt ansvar och klara av att rusta upp fastigheterna inte eroderas.
  Departementspromemorians förslag innebär i förlängningen att de allmännyttiga bostadsföretagen i praktiken skulle få två syften – dels det ursprungliga syftet att främja bostadsförsörjningen men också ett nytt syfte att generera resurser åt kommunen för andra bostadsförsörjningsändamål. Ett sådant tude-lat syfte riskerar att skapa oklarhet om företagets mål och att komma i konflikt med det som måste vara en självklarhet för varje företag som arbetar affärsmässigt, nämligen att ”utgå från vad som är långsiktigt bäst för företaget som sådant”, som det så väl formulerats i promemorians motivering avseende avkastningskrav. Det tudelade syftet reser också frågor om hur kostnaderna för kommunalpolitiska åtaganden fördelas mellan skattebetalarna och hyresgästerna i det kommunala bostadsföretaget.

  Därutöver kan vi konstatera att promemorians beskrivning av de åtgärder för vilka medel kan bli tillgängliga enligt denna undantagsregel är mycket vidlyftig. I promemorians lagtextförslag talas det om åtgärder ”som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.”16 En sådan allmänt hållen lagregel riskerar att leda till tolkningsproblem och konflikter. Begrepp som social sammanhållning och integration har stor räckvidd och ger utrymme för vida tolkningar. De exempel som redovisas i promemorian ger inte någon vägledning för den praktiska tillämpningen.

  Kombinationen av en, utöver aktiebolagslagens skyddsregel, närmast obegränsad möjlighet till värdeöverföringar från bostadsaktiebolaget och en vidlyftig beskrivning av vad dessa medel får användas till innebär en reell och djup urholkning av den i promemorian föreslagna bestämmelsen om värdeöverföring. Samtidigt urholkas också den föreslagna bestämmelsen om att endast halva reavinsten vid fastighetsförsäljning får delas ut. Den hälft som inte delas ut enligt denna bestämmelse läggs i stället till det egna kapitalet och blir därmed utdelningsbar enligt 4 §.
  Förslaget på denna punkt framstår som något märkligt jämfört med argumentationen på ett flertal andra ställen i promemorian. Där heter det bl.a. att bo-stadsföretagen tillkommit ”i syfte att fungera som kommunala instrument inom ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar”17 och att det ”av den anledningen finns skäl att företagen även i fortsättningen ska iaktta begränsningsregler i hanteringen av vinstmedel/överskott”.18 Vidare sägs att syf-tet med en värdeöverföringsbegränsning är ”att resurser som upparbetats i bo-lagen ska användas av bolagen för att fullgöra sina uppgifter”.19 I författningskommentaren framhålls även att ”syftet med paragrafen (att värdeöverföringarna inte får överstiga hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår, vår anm.) är att förbättra de kommunala bostadsaktiebolagens ekonomiska förutsättningar genom att en större andel av rörelseresultatet kan stanna kvar i företaget”.

  - Björn Johansson - 2011-11-28 09:04 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy