Skip to main content

Bokslutskommuniké Januari - December 2016

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 08:06 CET

Bokslutskommuniké 2016

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2016)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK (42).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 255 KSEK (-3 548).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,21).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2016

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 53 KSEK (341).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 599 KSEK (-9 658).
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,22 SEK (-1,65).
 • Soliditeten uppgick till 90 % (92).
 • Ingen utdelning föreslås, dvs 0,00 SEK/aktie (0,00)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Under perioden från den 8 september till den 29 september 2016 inföll nyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med listningsemissionen 2015. Totalt nyttjades 2 432 544 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 97,3 procent. Idogen tillfördes genom teckningsoptionerna cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,7 MSEK. Antalet aktier i Idogen uppgår efter registrering hos Bolagsverket till 12 222 589 stycken.
 • Idogen slöt i november 2016 avtal med Advinus Therapeutics, ett ledande globalt kontraktsforskningsföretag, för tillverkning av zebularin till bolagets kommande prekliniska och kliniska studier.
 • Det japanska patentverket meddelade i december 2016 att patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan avseende Idogens vaccinteknologi.
 • HCN Group AB, Idogens största aktieägare, utökade i december 2016 dess innehav i bolaget genom ett förvärv av aktier från LU Holding AB. HCN Group AB ökar därmed sin ägarandel i Idogen till cirka 9,8 % av kapitalet. I förvärvet ingår även en option att under första kvartalet 2017 köpa ytterligare 150 000 aktier från LU Holding AB.
 • Idogen meddelade under kvartalet att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för särläkemedel i Europa fattat ett positivt beslut avseende bolagets ansökan om särläkemedelsstatus i Europa.
 • Idogen genomförde ett framgångsrikt vetenskapligt rådgivningsmöte med svenska Läkemedelsverket om bolagets kommande kliniska fas I/II-studie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Det europeiska patentverket meddelade i januari 2017 att de avser bevilja Idogens patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi. Patentet stärker bolagets patentportfölj ytterligare.
 • Ventac Holdings (Cyprus) Limited, en av Idogens största aktieägare har avyttrat 100 000 aktier i Idogen över marknaden för att frigöra kapital för att investera i nya projekt. Efter försäljningen uppgår Ventac Holdings (Cyprus) Limiteds innehav till 807 620 aktier, vilket motsvarar 6,6 procent av andelen röster och kapital i Idogen.
 • Idogen meddelade efter kvartalets utgång att den europeiska kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka i Europa.
 • Idogen erhöll i februari 2017 formellt godkännande av bolagets patentansökan i Japan. Patentet ger Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare på en viktig marknad.

VD har ordet

Idogen kan summera 2016 som ett mycket framgångsrikt år! Under året togs ett antal avgörande steg framåt i utvecklingen av vårt första tolerogena vaccin och vi lyckades under första halvåret i en modell av hemofili visa att vår vaccinationsmetod fungerar. Under hösten följde sedan ytterligare framgångar med att bekräfta att humana tolerogena celler fungerar som önskat. Detta gjordes i provrörsförsök där vi studerat en del av immunsystemet och där visat påverkan i önskad riktning. Att våra tolerogena celler fungerade i humana celler var ett stort framsteg i utvecklingsarbetet och något som annars ofta är svårt att påvisa redan innan kliniska studier startats.

Under perioden har vi också utvidgat vår patentportfölj med nya ansökningar från resultaten av det framgångsrika samarbetet med universitetet i Oxford. Vår patentportfölj har även stärkts av att patentet i Japan nyligen har godkänts och att europeiska patentverket meddelat att de avser att bevilja en relaterad patentansökning. Vi har sedan tidigare ett patent godkänt i flera länder, samt en ansökan som under året gick in i PCT-fas. Sammantaget bedömer vi att Idogen nu har en stark patentportfölj.

De framgångar vi lyckades uppnå under året gav oss utmärkta förutsättningar inför vår teckningsoption TO1 under hösten. Våra aktieägares tilltro till bolaget gjorde att bolaget tillfördes 19,9 M före emissionskostnader. Det var också glädjande att notera att optionen tecknades till 97,3% vilket anses som en utomordentligt hög teckningsgrad!

Vi har under året haft positiva interaktioner med både det europeiska och det svenska Läkemedelsverket. Våra framgångsrika försök i djurmodeller och humana celler gjorde att Idogen efter periodens slut beviljades särläkemedelsstatus i Europa. Detta beslut ger oss stöd från europeiska läkemedelsmyndigheten i det fortsatta utvecklingsarbetet samt tio års exklusivitet efter marknadslansering. Vi fick också, i en vetenskaplig rådgivning med Läkemedelsverket i Sverige, positivt samtycke när det gäller utformandet av vår första kliniska studie. Vi känner oss därför starkt rustade inför utvecklingsaktiviteterna det kommande året.

Idogen går således in i 2017 med gott självförtroende och med ett starkare lag än någonsin. Under våren rekryterades Agneta Edberg till styrelsen som ordförande. Agneta har lång erfarenhet av såväl operativa som styrelseroller inom läkemedelsindustrin och kan dessutom genom sin erfarenhet från Immunicum, bidra med viktiga erfarenheter från cellterapibolag. Vi rekryterade också under våren Anette Sundstedt som forskningschef och Ingvar Karlsson som finanschef. Vi ser med tillförsikt fram mot det kommande verksamhetsåret!

Lars Hedbys, VD, Idogen AB


För ytterligare information om Idogen, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, VD

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2017.

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera