Skip to main content

Bokslutskommuniké 2012 från Inlandsinnovation

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:51 CET

Utdrag ur verkställande direktören Gunnar Olofssons kommentar:

2012 var Inlandsinnovations första hela verksamhetsår. Vi har etablerat en flexibel organisation och byggt upp en investeringsportfölj bestående av ägarkapital i tio företag. Förutom dessa direkta investeringar har vi ställt ut lån till Norrlandsfonden och tillskjutit en förlagsinsats i Övre Norrlands Kreditgarantiförening för att låta en del av vårt kapital investeras genom deras befintliga verksamheter. Ytterligare ett par engagemang har inletts i lokala tillväxtbolag, även kallade tillväxtkassor. Vidare har vi startat ett samarbete med Ung Företagsamhet i norra Sverige.

Helåret 2012

  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -399 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut uppgick till 1 630 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar uppgick till 67 miljoner kronor och orealiserade övervärden i långfristiga placeringar uppgick till 5 miljoner kronor. Övervärdena har inte påverkat årets resultat.
  • Inlandsinnovation har under året tecknat totalt 10 aktieägaravtal motsvarande ett åtagande om 96 miljoner kronor, varav 78 miljoner kronor har utbetalats under helåret. Bolaget har även tecknat låneavtal med 6 företag om totalt 218 miljoner kronor, varav 216 miljoner kronor har utbetalats under året, samt tillskjutit kapital genom en förlagsinsats på 5 miljoner kronor.
  • Vid årets slut uppgick Inlandsinnovations egna kapital till 2 020 miljoner kronor.

Fjärde kvartalet 2012

  • Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till 1 miljon kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -45 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 630 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 67 miljoner kronor och har inte påverkat kvartalets resultat.
  • Inlandsinnovation investerade under kvartalet i Permascand, Bothnia Invent, Flooré, Enjoy Group och Sustainable Cards samt ingick låneavtal med Movinto Fun och lokala tillväxtbolag.

Kontaktpersoner: För mer information kontakta vd Gunnar Olofsson eller ekonomichef Barbro Ederwall, telefon 0771-15 01 80.

Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag som ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Vår totala finansieringsram är 2 miljarder kronor.

Vi ska vara en aktiv, långsiktig och stabil partner för både investerare och företag. Vi gör direkta och indirekta investeringar i företag och innovationsprojekt, i såväl tidiga som sena skeden och i olika branscher. Vi erbjuder även finansiella produkter såsom lån och garantier.

Vårt geografiska verksamhetsområde är kommuner eller delar av kommuner i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Inlandsinnovation har 5 anställda och huvudkontor i Östersund.