Skip to main content

Bokslutskommuniké 2013 från Inlandsinnovation

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 18:48 CET

Utdrag ur verkställande direktören Håkan Bergs kommentar:

Bolagets investeringsverksamhet har utvecklats enligt plan. Under 2013 adderades 12 bolag till portföljen och ett såldes, varvid innehavet vid årsskiftet summerades till 21 portföljbolag. Bolaget fokuserar nu på att se över processer och arbetssätt för att ytterligare kunna utveckla verksamheten mot kostnadseffektivitet och att säkra hög kvalitet i beslutsunderlagen. Som ett led i detta arbete kommer bolaget bland annat att rekrytera ytterligare kompetens. Samtidigt planeras att en del externa konsultresurser successivt ska ersättas av egen personal.

Helåret 2013

  • Årets resultat efter skatt uppgick till 10 miljoner kronor.
  • Det totala kassaflödet uppgick till -200 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid årets slut till 1 424 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kort- och långfristiga placeringar uppgick till 70 miljoner kronor vid årets slut. Övervärdena har inte påverkat årets resultat.
  • Nya aktieägaravtal om 207 miljoner kronor har tecknats, varav 188 miljoner kronor har utbetalats. I de befintliga portföljbolagen har ägarkapital om 60 miljoner kronor utbetalats. Investeringar i form av nettoutlåning har skett med 20 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor avser lån med rätt till konvertering. Därtill har 5 miljoner tillskjutits som förlagsinsats. Ett portföljbolag avyttrades.
  • Sedan verksamheten startade hösten 2011 har Inlandsinnovation, till och med 2013, investerat i ägarkapital med totalt 327 miljoner kronor i 22 bolag, lånat ut 237 miljoner kronor brutto, tillskjutit 10 miljoner kronor i form av en förlagsinsats samt gjort en exit.

Fjärde kvartalet 2013

  • Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till -37 miljoner kronor. 
  • Det totala kassaflödet uppgick till -121 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 424 miljoner kronor. Orealiserade övervärden i kort- och långfristiga placeringar uppgick till 70 miljoner kronor vid kvartalets slut och har inte påverkat kvartalets resultat.
  • 117 miljoner kronor totalt investerades som ägarkapital i de nya portföljbolagen Mittkapital och Z-forestab samt i de befintliga portföljbolagen EasyFill och Idea2Innovation. Investeringsavtal tecknades med ByggaBo i Pajala AB och Söderhamns Tillväxtkassa AB. Utlåning med rätt till konvertering har skett med 14 miljoner kronor till Nordic Iron Ore samt portföljbolagen CPD Center, Movinto Fun och Tannak. 5 miljoner kronor tillsköts som förlagsinsats till Kreditgarantiföreningen Norr. Portföljbolaget Orexplore avyttrades.

För mer information kontakta vd Håkan Berg eller ekonomichef Barbro Ederwall, telefon 0771-15 01 80.


Inlandsinnovation är ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Inlandsinnovation arbetar främst med ägarkapital och har en finansieringsram på 2 miljarder kronor. Verksamheten ska medverka till att öka tillväxten och den internationella konkurrenskraften i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Inlandsinnovation har 6 anställda och kontor i Östersund.