Skip to main content

Lönsamt och effektivt att standardisera BIM

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 09:58 CEST

Det finns stora behov av standardisering inom BIM-området. En standardiserad användning av BIM skulle kraftigt öka produktiviteten inom planerings-, bygg- och förvaltningsprocesserna samtidigt som ansenliga summor skulle kunna sparas. Det visar rapporten ”BIM standardiseringsbehov”, som är slutresultatet av ett projekt som initierats av föreningen OpenBIM.

Projektet har haft som syfte att skapa överblick över´behovet av och att föreslå insatser och utvecklingsprojekt inom standardisering för att främja tillämpning av BIM, bygginforma-tionsmodellering. Arbetet har initierats av OpenBIM och har tillkommit i bred samverkan med organisationer som driver frågor om branschgemensam standardisering för BIM.

I rapporten presenteras en översikt över standardiseringsbehovet för BIM och rekommenderade prioriterade utvecklingsinsatser, som beslutsunderlag för utvecklingsprojekt hos företag, branschorganisationer och forskningsfinansiärer. I rapporten föreslås 10 större utvecklingsprojekt.

En exakt bedömning av det ekonomiska utfallet av standardisering är svår att göra, men minst 12 000 mkr i årlig besparing bedöms vara rimligt att uppnå. Detta ska ställas i relation till kostnaderna för standardiseringen för BIM om cirka 100 mkr under en treårsperiod och en årlig kostnad på ungefär 8 mkr för fortsatt underhåll och utveckling.

Projektet har huvudsakligen finansierats av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och Trafikverket. Sveriges Byggindustrier och VVS-Företagen står bakom ansökan till SBUF. Ambitionen har varit att projektets resultat ska ha en bred förankring i svensk samhällsbyggnadssektor.

– En förutsättning för ett brett genomslag för BIM är gemensamma nationella och internationella riktlinjer och en konsekvent utveckling av standarder för begrepp, informationsleveranser, datalagringformat och avtalsformer. I Sverige har vi viktiga kunskaper om och etablerade metoder för informationshantering. Därför måste vi aktivt arbeta både nationellt och internationellt med dessa frågor, säger Mårten Lindström, projektledare OpenBIM och fortsätter:

– Nästa steg blir att under hösten förankra de förslag som presenteras i rapporten, hos berörda intressenter. Målet är att få igång de föreslagna utvecklingsprojekten så snart som möjligt.

Läs rapporten på www.openbim.se

OpenBIM startade som ett sektorgemensamt utvecklingsprogram år 2009. Sedan maj 2011 bedrivs OpenBIM som en ideell förening med finansiering från medlemmarna, som aktivt engageras
i projekt, workshops och seminarier.  IQ Samhällsbyggnad är kansli åt föreningen OpenBIM. Läs mer på
www.openbim.se.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy