Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2020 17:02 CET

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View)

417 56 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15:30 då även enklare förtäring serveras.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 15 april 2020; samt

(ii) senast onsdagen den 15 april 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Irisity AB (publ), ”Årsstämma”, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller via e-post till arsstamma@irisity.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 15 april 2020, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst fem (5) år. Registreringsbeviset får inte vara utfördat tidigare än ett (1) år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.irisity.com och kommer även att skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller två protokolljusterare

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

11. Val av revisor

12. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

inför årsstämman 2021

13. Årsstämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, representerar 33,69 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook, ordförande (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Ulf Runmarker (representant för Aktiebolaget Westergyllen och sig själv), Erik Landolsi (representant för Pixelwise Holding AB), Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) och Christian Andersson (representant för Hans Andersson Holding AB). Valberedningen har sammanträtt vid flera tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–11 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvodet till styrelseledamöterna föreslås oförändrat med ett (1) inkomstbasbelopp; intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter erhåller sammanlagt sju och ett halvt (7,5) inkomstbasbelopp (66 800 för 2020). Till revisorn föreslås arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Johan Zetterström, Meg Tivéus och Anders Långsved till ledamöter och Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 11. Val av revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Beslut om valberedning

Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2021 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av tre till fem (3-5) personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2020 tillfråga representanter från bolagets fem (5) största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast två (2) av de

fem (5) största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre (3) ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall så långt som möjligt bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2020.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b. Disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 51 765 698 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 23 163 351 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

ÄRENDE OCH HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kallelsen och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor på Lindholmspiren 7, 417 56 i Göteborg samt på bolagets hemsida www.irisity.com vid kallelsens kungörelse. Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär utan kostnad. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas inför bolagsstämman kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i mars 2020

Irisity AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

Irisity AB (publ) är noterat på Nasdaq First North under kortnamn IRIS

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Stockholm, Sweden

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.