Skip to main content

Besöksnäringen avgörande för destinationerna Vemdalen och Funäsfjällen

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2017 10:48 CET

Photo: Anette Andersson

Att besöksnäringen är den viktigaste näringen inom destinationerna Vemdalen och Funäsfjällen är känt sedan tidigare och bekräftas nu av utredningen ”Spridningseffekter i Turismnäringen” (SPRIT). Resultatet visar att drygt 75 % av all omsättning oavsett bransch på destinationerna på ett eller annat sätt härrör till den omfattande besöksnäringen.

- Vi vet sedan tidigare att besöksnäringen har mycket stor betydelse i Härjedalen och det ser man även genom att se på näringslivets struktur. Den här utredningen bekräftar den bilden och visar att näringen har en helt avgörande roll. Nu handlar det här specifikt om Vemdalen och Funäsfjällen men förutsättningarna är ungefär likadana i hela kommunen, exempelvis i Lofsdalen, säger Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande (C), Härjedalens kommun.

SPRIT-utredningen är genomförd av Lars Häreblad på Nordanalys i samarbete mellan Härjedalens och Bergs kommuner, Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism och de berörda destinationerna via respektive destinationsbolag. Utredningen visar att besöksnäringen utgör en förutsättning för ett fungerande samhälle med både privat och offentlig service, infrastruktur och kommunikationer. Detta bekräftas även av företagen som graderar besöksnäringens betydelse som stor till helt avgörande till närmare 9 av 10 på en 10-gradig skala.

- Utredningen ger bra stöd för kommunens arbete med att skapa bra förutsättningar för den fortsatta utvecklingen. Den pekar också på vikten av att redan i planeringsarbetet väga in den stora betydelsen av en näring, säger Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande (S) i Bergs kommun.

Utgångspunkten för utredningen, som bygger på uppgifter från 2014, är företagsregistret för de båda kommunerna kompletterat med studier av arbetsställen, löneutbetalningar, enkäter och ett antal djupintervjuer. Den sammantagna effekten av besöksnäringen räknat som andel av den totala omsättningen utgör i Funäsfjällen 74 %, motsvarande 599 miljoner kronor. I Vemdalen är den totala andelen ytterligare något högre, 78 %, vilket motsvarar 473 miljoner kronor.

För Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism är det viktigt att kunna följa och förstå utvecklingen inom besöksnäringen och vilken effekt den har och ett mål är att kunna genomföra den här typen av undersökning vartannat år Det ger stöd både för offentliga aktörer och för näringen i sig i samband med diskussioner och beslut om vilka prioriteringar som ska göras.

- I Norrlandsfondens senaste redovisning av konjunkturläget i regionen beskrivs byggsektorn och besöksnäringen som lokomotiven och vi bedömer att SPRIT-utredningen visar att det åtminstone i de större destinationerna finns ett tydligt samband, säger Sven Winemark Region Jämtland Härjedalen.

- Besöksnäringen är en katalysator för ekonomisk tillväxt och våra gäster genererar genom sina besök en levande landsbygd och arbeten inom en rad näringar, avslutar Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism.

Spridningseffekter i Turismnäringen - för nedladdning >>

Kontaktpersoner:

Anders Häggkvist Härjedalens kommun

anders.haggkvist@herjedalen.se

070-339 13 51

Therese Kärngard Bergs kommun

therese.karngard@berg.se

070-303 15 50

Sven Winemark Region Jämtland Härjedalen

sven.winemark@regionjh.se

070-315 81 50

Mats Forslund Jämtland Härjedalen Turism

mats.forslund@jht.se

070-377 25 76

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera