Skip to main content

Besöksnäringen efterlyser djupanalys av regionförslaget

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 09:00 CEST

Fotograf: Niclas Vestefjell

Den föreslagna förändringen i svensk samhällsorganisation, med en ny regional indelning, ger följdfrågor som företrädarna för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen efterlyser svar på. Det krävs mer tid och djupgående konsekvensanalyser kring effekterna av en evenentuell förändring och av den anledningen vänder sig styrelsen för Jämtland Härjedalen Turism sig direkt till Civilministern och Indelningskommittén.

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring med större betydelse för sysselsättning och därmed skatteunderlag, underlag för både privat och offentlig service och tillväxt än i samtliga andra regioner i landet. Större investeringar och stora aktörer har tillsammans med en tradition av småföretagande och entreprenörskap bidragit till att besöksnäringen nu är den enskilt viktigaste näringen i Jämtland Härjedalen. Besöksnäringen har även stor betydelse för utvecklingen av övrigt näringsliv.

På många orter är besöksnäringen till och med direkt samhällsbärande. I Funäsfjällen med ungefär 2000 invånare ger omsättningen i näringen underlag för cirka 750 årsarbeten. Liknande exempel står att finna på flera av regionens destinationer som Vemdalen, Lofsdalen, Åre, Bydalsfjällen och Frostviken för att nämna några.

Besöksnäringens utveckling har starkt stöd i regionens utvecklingsstrategi (RUS). Den ses som ett starkt tillväxtområde med stora möjligheter till fortsatt utveckling tack vare natur-, miljö- och kulturvärden i kombination med ett innovativt och strategiskt utvecklingsarbete samt fortsatta investeringar.

I Jämtland Härjedalen har besöksnäringens omsättning ökat med 50 % sedan 2005. Under 2015 ökade omsättningen med 200 mkr och antalet gästnätter med 10 % jämfört med året innan. Även på nationell nivå har besöksnäringens utveckling varit mycket positiv. Näringen är idag en av Sveriges största tjänsteexportnäringar och sedan 2010 har turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige ökat med 30 %. Detta kan jämföras med Sveriges totala export som ökade med sju % under samma period. Enligt UNWTO (United Nations World Tourism Organization) kommer dessutom det globala resandet att växa med 3,3 % årligen fram till 2030.

-De förändringar som nu diskuteras inom ramen för Indelningskommitténs uppdrag kommer med all sannolikhet att påverka och ge effekter på besöksnäringen i regionen. Med detta som bakgrund har styrelsen i Jämtland Härjedalen Turism därför på eget initiativ valt att lämna synpunkter och kommentarer till ledande politiker. Vi tar inte ställning för eller emot det lagda förslaget men vi menar att besöksnäringen måste tas på allvar och ses som den basnäring den faktiskt är framförallt i region Jämtland Härjedalen. För att undvika ett förhastat beslut i en förändring av dignitet bör frågan processas vidare och ges mer tid med djupgående konsekvensanalyser, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

Bilaga: Besöksnäringens synpunkter angående Region Norr

Styrelsen i Jämtland Härjedalen Turism
genom ordförande Magnus Nilsson & VD Mats Forslund

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.