Skip to main content

Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av Crohns sjukdom

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 09:09 CET

Europeiska kommissionen (EC) har godkänt STELARA® (ustekinumab)
för behandling av vuxna patienter med måttlig eller svår aktiv Crohns sjukdom.

Godkännandet gäller för patienter som har otillräckligt svar, eller som inte längre svarar på, eller som uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-) hämmare eller som av medicinska skäl inte kan få sådan behandling.1

STELARA är den första biologiska behandlingen av Crohns sjukdom och som riktar sig mot interleukin (IL)-12 och IL-23 cytokiner, som man vet spelar en nyckelroll i inflammationen.2

”Antalet tillgängliga behandlingsalternativ vid Crohns sjukdom är ytterst begränsat och en betydande andel av patienterna uppnår inte besvärsfrihet med hjälp av existerande behandlingsalternativ. Ett nytt läkemedel, baserat på en helt ny verkningsmekanism, med potential att nå och upprätthålla remission (besvärsfrihet) är ytterst välkommet”, säger Jonas Halfvarson, överläkare och docent vid Sektionen för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset Örebro och Örebro Universitet.

EC-godkännandet baseras på data från tre pivotala fas 3-studier där cirka 1 400 patienter med måttlig eller svår Crohns sjukdom deltagit. Fas 3-studierna visar att STELARA inducerade kliniskt svar och bibehöll klinisk remission hos en betydligt större andel av patienter med måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom efter ett års behandling.3,4,5


Om Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Den kan uppstå var som helst i mag-tarmkanalen. I Europa lever 250 000 personer med Crohns sjukdom och cirka 18 000 diagnostiseras varje år. I Sverige beräknas 20 000-35 000 leva med Crohns och varje år insjuknar omkring 750 personer. Även om vem som helst kan drabbas av Crohns sjukdom och i alla åldrar är det oftast i åldern 15 till 35 man insjuknar. Sjukdomen är lika vanlig hos män som hos kvinnor.12 Orsaken till Crohns sjukdom är okänd men sjukdomen associeras med avvikelser i immunsystemet som kan utlösas av en genetisk predisposition eller diet och andra miljöfaktorer. Symtom på Crohns är varierande men vanliga tecken är återkommande diarréer, buksmärta och kramper, extrem trötthet (fatigue), viktminskning, blod och slem i avföringen samt förstoppning, sår och analfistlar. Det finns idag inget botemedel mot Crohns.13,14


Om de kliniska studierna

Resultatet i UNITI-1 visade signifikant högre frekvens av kliniskt svar vid vecka 6 i ustekinumab-gruppen jämfört med placebogruppen (p=0.003) hos patienter som tidigare påvisat otillräckligt svar med TNFα-hämmare.3 De sekundära effektmålen var klinisk remission och svar vid vecka 8 även dessa mått visade att signifikant fler patienter som behandlats med intravenös ustekinumab-induktion jämfört med intravenös placebo (p<0.001) uppnådde målet.3 Kliniskt svar definierades som en minskning från baslinjen i Crohns Disease Activity Index (CDAI) av ≥100 poäng eller att vara i klinisk remission.Klinisk remission definierades som CDAI <150.3 CDAI är ett symtombaserat bedömningsverktyg för sjukdomen som kvantifierar aktiviteten på Crohns sjukdom.15

UNITI-2visade på ett signifikant bättre kliniskt svar vid vecka 6 med intravenös ustekinumab-induktion jämfört med intravenös placebo (p <0,001) hos en grupp av patienter som tidigare inte nått tillräckliga behandlingsresultat med konventionell behandling, men som inte tidigare hade sviktat på TNFa-hämmare behandling. Det sekundära effektmålet klinisk remission vid vecka 8 var betydligt högre i båda ustekinumab-grupperna jämfört med placebo (p <0,001 för ustekinumab ~ 6 mg / kg behandlingsgruppen, p = 0,009 för ustekinumab 130 mg behandlingsgruppen).4

I IM-UNITI studerades underhållsbehandlingseffekt över tid hos patienter som uppnådde klinisk respons 8 veckor efter en intravenös infusion av ustekinumab i UNITI-1 och UNITI-2 fas 3-studier. IM-UNITI visade att en betydligt större andel av patienterna i de subkutantbehandlade ustekinumab-grupperna var i klinisk remission vid vecka 44 jämfört med placebo (p = 0,005 dosering var åttonde vecka och p = 0,040 dosering var tolfte vecka, primär endpoint).Klinisk respons vid vecka 44 var också signifikant större i båda behandlingsgrupperna jämfört med placebo vid vecka 44. Andra viktiga behandlingsmål som uppnådes i studien var att signifikant fler patienter som behandlats med ustekinumab var i steroidfri remission vid vecka 44 jämfört med placebo.5


Om STELARA16

Inom EU är STELARA godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på eller som har en kontraindikation eller är överkänsliga mot andra systemiska behandlingar inklusive ciklosporin, metotrexat eller psoralen plus ultraviolett A (PUVA). STELARA är också indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos ungdomar från 12 års ålder och äldre som har otillräcklig effekt av eller är intoleranta mot andra systemiska behandlingar eller ljusbehandling. 17

Dessutom är STELARA godkänd ensamt eller i kombination med metotrexat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter när svaret på tidigare icke-biologiska antireumatika (DMARD) terapier har varit otillräckligt.17

Och nu har Europeiska kommissionen även godkänt STELARA för behandling av vuxna med

patienter med moderat till svår aktiv Crohns sjukdom och som har en otillräckligt eller förlorad effekt eller är intolerant till antingen konventionell behandling eller en tumörnekrosfaktor-alfa (TNF) antagonist eller har medicinsk kontraindikation till sådan behandling.

Läs Janssen EMEAs pressmeddelande här. http://www.businesswire.com/news/home/20161111005602/en

För mer information kontakta:

Kristina Sandström, Medical Director Nordics
Telefon: +46 72 5217904
ksandstr@ITS.jnj.com

Anna Käll, Public Affairs Lead
Telefon: +46 761 302091
akall@its.jnj.com

Referenser

1.http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h494.htm (last accessed November 2016)

2.Khanna R and Feagan B, Immunotherapy (2013) 5(8), 803–815

3.Sandborn W, et al. AIBD 2015:Abstract O-001.

4.Feagan B, et al. UEGW 2015:Abstract UEG15-LB-5668.

5.Sandborn W, et al. DDW 2016:Abstract 768.

6.Kimball AB, et al. JEADV 2012:27(12):1535–1545.

7.Langley RG, et al. Br J Dermatol 2015:172(5):1371–1383.

8.Kavanaugh A, et al. Ann Rheum Dis 2016 [e-pub ahead of print]

9.EMA. Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Summary of opinion 15 September 2016. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000958/WC500212877.pdf (last accessed October 2016).

10.FDA. Biologics License Application: Approval letter. 23 September 2016. Available at: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2016/761044Orig1s000ltr.pdf (last accessed October 2016).

11.World IBD Day. Home. Available at http://www.worldibdday.org/index.html (last accessed October 2016).

12.European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. Inflammatory Bowel Disease. Available at http://www.efpia.eu/diseases/78/59/Inflammatory-Bowel-Disease (last accessed October 2016).

13.Crohn’s and Colitis UK. Crohn’s disease. Available at http://www.crohnsandcolitis.org.uk/about-inflammatory-bowel-disease/crohns-disease (last accessed October 2016).

14.IBD Determined. IBD & Colorectal Cancer. Available at http://www.ibdetermined.org/ibd-information/ibd-complications/colorectal-cancer.aspx (last accessed October 2016).

15.Best WR, et al. Gastroenterol 1976;70(3):439–44.

16.Summary of Product Characteristics Stelara 45 mg solution. Janssen-Cilag International NV http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000958/WC500058513.pdf (last accessed October 2016).

17.Produktresume’ (SmPC)

Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkulos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla nordiska länder.