Skip to main content

Vi söker tillstånd för nytt kraftvärmeverk

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2011 08:12 CEST

I dagarna lämnas ansökan om nytt kraftvärmeverk på Torsvik in. Miljö­konsekvensbeskrivningen visar tydligt att utökad förnybar fjärrvärme- och elproduktion innebär positiva effekter både lokalt och globalt.


Den nya anläggningen beräknas kunna stå klar hösten 2014 och omvandla biobränsle, i första hand hyggesrester (GROT), till fjärrvärme och el.


Verket kommer att ge 340 GWh värme och 130 GWh el, vilket är något mer än befintligt avfallseldat kraft­värmeverk. Tillsammans kommer de två kraftvärme­verken att stå för 80% av fjärrvärmeproduktionen.


-      Satsningen minskar användningen av fossila bränslen för uppvärmning och möjliggör fortsatt utveckling av klimatsmart fjärrvärme i kommunen, säger Håkan Stigmarker, vd för Jönköping Energi. Ökningen av förnybar elproduktion är mycket positiv även i ett globalt perspektiv. Jämfört med nollalternativet ger den planerade anläggningen på så sätt en minskning av fossila koldioxidutsläpp med minst 76 000 ton/år.


I den ansökan som nu lämnas in beskrivs miljökonsekvenser såsom utsläpp till luft och vatten, buller och transporter. Inget av utsläppen bedöms påverka möjligheterna att hålla de miljökvalitetsnormer som gäller. Dessutom uppnås stora positiva effekter genom att luft­utsläpp och transporter i centrala Jönköping minskar till följd av att produktion vid Kraftvärmeverket Munksjö till stor del ersätts av den nya anläggningen.


Mark- och miljödomstolen i Växjö ska nu pröva ansökan, vilket vi hoppas kan slutföras under 2011. Samtidigt förbereds projektering, upphandling och underlag för slutligt investerings­beslut. Investeringen bedöms ligga kring 1000 mnkr, vilket är i nivå med den investering som skedde i befintligt kraftvärmeverk, som drifttogs 2006.


En utbyggnad på Torsvik planerades redan då beslut togs om att bygga det befintliga verket. Därför finns mycket förberett i infrastrukturen, bland annat finns tillräcklig kapacitet i ledningsnätet.

Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens fyra energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB, Jönköping Energi Biogas AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och fiberoptiskt bredband. Bolagen omsätter 1,4 miljarder kronor per år och vi är 235 anställda.

Bifogade filer

PDF-dokument