Skip to main content

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2018 13:00 CET

Ministerrådet har idag beslutat om ny EU-lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. Förändringarna träder i kraft om tre år. Sveriges framgångsrika delaktighet i arbetet med den nya lagstiftningen framgår exempelvis genom de nya regler som införts med syfte att motverka antibiotikaresistens men också att minska miljöpåverkan av veterinära läkemedel.

Sverige har under många år arbetat målmedvetet för ansvarsfull användning av antibiotika och vi har uppnått goda resultat genom ett uthålligt samarbete mellan djurägare, veterinärer, myndigheter, näringslivet, rådgivare och andra intressenter enligt ”Den svenska modellen”. Den nya lagstiftningen innebär mindre förändringar för djurhållare, veterinärer och myndigheter i Sverige jämfört med många andra EU-länder.

Den nya lagstiftningen innebär att antibiotikaanvändningen i övriga EU- länder blir mer lik den i Sverige. Detta bidrar till att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier, vilket är positivt för såväl människor som djur och miljö.

Ansvarsfull användning av antibiotika till djur inom EU är ett viktigt mål med den nya lagstiftningen. Det kommer att minska användningen och kan därmed bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Bland annat kommer det inte vara tillåtet att använda antibiotika rutinmässigt för att kompensera för dålig hygien eller bristande vård. Möjligheten att använda antibiotika förebyggande kommer att starkt begränsas. Det kommer också att krävas recept för att få tillgång till antibiotika och det är bara veterinärer som kan utfärda dessa. Detta är redan en självklarhet i Sverige, men rutinerna ser annorlunda ut i många av EU:s medlemsländer. Framöver kan det komma att bli ytterligare restriktioner så att vissa antibiotika enbart får användas till människor.

För att få en bättre övervakning av försäljning och användning av antibiotika till olika djurslag blir det nu obligatoriskt att rapportera in dessa uppgifter till EU. Idag sker denna rapportering frivilligt, och det är många länder inklusive Sverige som rapporterar försäljning av antimikrobiella medel.

Den nya lagen anger att substanser som utgör en speciell miljörisk genom att de är långlivade och ansamlas i miljön bara får ingå i veterinärläkemedel under vissa speciella omständigheter. Ett system för sammanställning av miljöegenskaperna hos de substanser som ingår i veterinärläkemedel kan komma att införas, och de substanser som ingår i veterinärläkemedel kan komma att granskas i förhållande till EU:s miljölagstiftning. Dessutom nämns att åtgärder för att förhindra eller minimera utsläpp av aktiva substanser i miljön vid tillverkningen bör beaktas. Vad gäller sammanställning av miljöegenskaperna, granskning enligt miljölagstiftning och utsläpp i miljön behöver detaljerade regler utformas inom ramen för denna lagstiftning eller annan lämplig EU-lag.

Sverige kommer även fortsättningsvis kunna behålla sina restriktiva regler kring hantering av narkotiska läkemedel.

Kontaktpersoner för journalister
Kinfe Girma, läkemedelshandläggare på Jordbruksverket
072-351 33 45
Fredrik Hultén, Läkemedelsverket
018-17 46 06.

Mer information
EU kommissionens information om nya regler för läkemedel till djur:
Veterinärmedicinska produkter
Läkemedel i foder

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.