Skip to main content

Förslag till nytt kunskapscentrum för att bygga stallar

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 10:42 CET

Ett stall börjar ta form. Foto: Gunnar Palmqvist

Det behövs ett kunskapscentrum för animalieproduktionens byggande och dessutom behöver utbildningen stärkas för de som ritar stallar. Det är slutsatsen i en ny rapport från Jordbruksverket som på uppdrag av regeringen har analyserat hur kunskapsförsörjningen inom byggandet av stallar kan förbättras. Bakgrunden är målet för den svenska livsmedelsstrategin att stärka animalieproduktionens konkurrenskraft.

Enligt rapporten saknas det någon som har ett övergripande ansvar för kunskapsförsörjningen inom byggande för djurhållning.

Kunskapen är personbunden
I nuläget är kunskapen är starkt knuten till enskilda personer som byggt upp kompetens under sina yrkesliv. Men kunskapen förs i alltför liten utsträckning vidare till andra och inflödet av ny kunskap är begränsat. En annan brist är att det i stort sett inte görs några oberoende utvärderingar eller tester av alla de byggnadslösningar lantbrukarna väljer för sina stallar. Därför föreslår Jordbruksverket ett nytt kunskapscentrum.

Fem förslag till kunskapscentrets placering
Förslaget innehåller fem tänkbara alternativ där kunskapscentret kan placeras. Förutom Jordbruksverket är kandidaterna ett helt nytt lantbruksinstitut, RISE (tidigare JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik )), Sveriges lantbruksuniversitet eller någon av landets tekniska högskolor. Rapporten tar inte ställning till vilken av kandidaterna som bör väljas, utan stannar vid att peka på för och nackdelar som finns med respektive kandidat.

Stärkt utbildning för de som ritar stallar
Att utforma stallar med god funktion och lönsamhet kräver kunskap om djurens behov, byggteknik, teknisk utrustning i stallarna och hur praktisk animalieproduktion fungerar. Jordbruksverket presenterar därför två alternativ till att stärka utbildningen för de som ska rita stallar. Antingen att befintlig byggutbildning inom husdjursagronom- och lantmästarprogrammen stärks, eller en nysatsning på en teknisk högskola för att utbilda byggingenjörer inom lantbruksbyggande.

Mer information
Läs mer om livsmedelsstrategin

Kontaktperson för journalister
Sone Ekman, Utredningsenheten
Telefon 036-15 59 13

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.