Skip to main content

Konsekvenser av ett glyfosatförbud

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 11:52 CEST

Glyfosat är ett ämne i växtskyddsmedel för ogräsbekämpning på jordbruksmark och idag det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige. Foto: Urban Wigert.

Nu finns rapporten ”Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?” tillgänglig i sin helhet på Jordbruksverkets webbplats. I rapporten konstaterar Jordbruksverket att ett förbud skulle ha betydande påverkan på lantbruksföretags ekonomi och innebära en stor omställning när det gäller odlingsstrategier. Rapportförfattarna belyser även konsekvenser för klimatet och urlakning av näring i vattendrag, men framhåller att förbättrad teknik och miljövänliga bränsletyper på sikt kan mildra de negativa effekterna.

Glyfosat är ett ämne i växtskyddsmedel för ogräsbekämpning på jordbruksmark och idag det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel i Sverige. Glyfosat är omstritt inom EU och många miljöorganisationer anser att det bör förbjudas. EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat fram till 15 december 2022

Syftet med rapporten är att beskriva konsekvenser av ett glyfosatförbud för svensk lantbruks- och trädgårdsproduktion, ur både ett företags- och samhällsperspektiv. Vi har utgått från hur lantbruket fungerar idag och vilka alternativ som skulle finnas tillgängliga efter ett förbud. Rapporten är ett bidrag till den pågående diskussionen om ämnet glyfosats framtid och lyfter även behovet av fördjupade analyser av effekterna på miljö, klimat och ekosystemtjänster. En viktig slutsats är att det behövs intensifierade satsningar för att ta fram alternativ till glyfosat, vilket saknas idag.

Mer information
Rapporten Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?
Pressmeddelandet från den 14 maj: Glyfosatförbud problematiskt för lantbruket - brist på alternativ

Kontaktperson för journalister
Håkan Henrikson
Näringslivschef
070-399 66 41

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.