Skip to main content

Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 15:00 CEST

Vid K2A:s årsstämma den 11 maj 2016 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 20 kronor per preferensaktie, att fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för stamaktier. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Knaust, Olle Knaust, Christer Andersson, Claes-Henrik Julander och Johan Thorell. Till styrelsens ordförande omvaldes Olle Knaust. Stämman beslöt att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 150 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor, förutom verkställande direktören som inte erhåller arvode som styrelseledamot. Stämman beslöt vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst tio procent av nuvarande antal utgivna stam- respektive preferensaktier.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se
Mats Berg, Press- och IR-kontakt, 0733-87 18 20, mats.berg@k2a.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl 15.00 den 11 maj 2016. 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på långsiktig förvaltning av egenproducerade hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget utvecklar och erbjuder moderna, funktionella bostäder med effektiv kundnära förvaltning. K2A:s verksamhet är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 4 800 bostäder, varav cirka 2 650 studentbostäder, cirka 1 950 hyresbostäder och cirka 165 bostäder i samhällsfastigheter. K2A äger en modern produktionsanläggning för tillverkning av lägenhetsenheter i trä. Produktionsanläggningarna drivs genom dotterbolaget Grännäs Trähus, med husfabriker i Valdemarsvik och Gävle. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

PDF-dokument