Skip to main content

​Samverkan och genomtänkta åtgärder i fokus för att begränsa smittspridning i Karlshamns kommun

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 13:25 CET

Planering och samverkan är en förutsättning för att kunna driva samhällsviktig verksamhet i en alltmer ansträngd situation.

I Karlshamns kommun finns enstaka smittade av Covid-19 och flera åtgärder har satts in för att begränsa smittspridningen. Planering pågår för att vara redo inför ytterligare åtgärder parallellt med att hantera ett stort personalbortfall på grund av sjukskrivningar och vård av barn.

− Utifrån råden från Folkhälsomyndigheten får vi räkna med fortsatt hög frånvaro bland personal under hela förkylningssäsongen. Flera verksamheter kan komma att förbli påverkade under flera månader framåt, säger Karlshamns kommuns stabschef, Mats Hadartz.

Kommunens ansvar

Kommunerna har en viktig roll i krisberedskapsarbetet. De ansvarar för de personer som befinner sig inom kommunens geografiska område och ska verka för att samordna olika åtgärder som vidtas för att hantera krishändelser. Kommunerna ska med stöd av länsstyrelse, region och de nationella myndigheterna identifiera samhällsviktig verksamhet (både offentlig och privat) som måste upprätthållas vid en pandemi eller annan krissituation. Vid en pandemi ska kommunerna så långt som möjligt genomföra sina egna verksamheter, till exempel inom vård, skola och omsorg, i normal omfattning och ge invånarna och media en tillräcklig och korrekt information om läget.

Lägesbild i Karlshamns kommun, 18 mars

Karlshamns kommun har enstaka smittade och fortsätter planera och hantera det stora personalbortfall man ser i kommunens verksamheter på grund av sjukskrivningar och vård av sjuka barn. Vissa verksamheter har besvärande hög sjukfrånvaro vilket medför stängning av eller begränsningar i verksamheterna.

Karlshamns kommun följer utvecklingen och agerar enligt anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges smittskyddsenhet.

Ledning och samverkan

Krisledningsstaben har varit aktiverad från den 11 mars. Länets krisledningsstaber samverkar under ledning av länsstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande har aktiverat krisledningsnämnden den 18 mars i syfte att samordna de politiska nämndernas arbete då det gäller beslut kopplat till Corona.

Länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor träffas varje vecka för samråd med Region Blekinge.

Karlshamns kommun har gjort följande åtgärder:

 • En framtida platsbrist på Blekingesjukhuset kan medföra att Karlshamns kommun kan behöva ta hem patienter tidigare än planerat och därmed eventuellt utföra ytterligare avancerad hälso-och sjukvård i hemmet. Översyn av vårdplatser och planering för att öppna upp fler platser pågår för att kunna vårda de brukare som blir sjuka i Covid-19. Inriktningsbeslut har fattats för kunna använda en specifik avdelning på ett särskilt boende för enbart Coronasmittade patienter.
 • Avrådan från besök gäller i verksamheter där utsatta grupper (äldre och personer med flerfunktionshinder eller liknande) vistas gäller från och med den 11 mars.
 • Kommunens träffpunkter, två gruppbostäder och daglig verksamhet har stängts i syfte att skydda utsatta grupper.
 • Matsalarna i skolor och inom äldreomsorg är stängda för externa gäster för att begränsa smittspridning och för att skydda utsatta grupper.
 • Fixarlaget har stängt.
 • Med anledning av personalbrist minskas öppettider och verksamhet på Väggabadet.
 • Inställda aktiviteter, bland annat ABC Föräldrastöd, gruppträffar. 

Gymnasie- och vuxenutbildning bedrivs på distans efter nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Ytterligare åtgärder förbereds

 • Förberedelser pågår för en eventuell förändring även inom grundskolorna med bland annat hantering av distansundervisning.
 • Alla lärare har fått direktiv om att skapa Google Classroom för sina klasser.
 • Planering för vilka lokaler som ska vara öppna för att erbjuda omsorgsplatser om skolan stänger ska göras i grund- och förskola.
 • Inventering kommer att ske för att säkerställa att personer med samhällsviktiga funktioner ska kunna ha barnomsorg. Även översyn av nattförskola och helgöppen verksamhet görs då dessa kan behöva hålla öppet längre.
 • Förberedelser görs för att personal från stängda verksamheter kan bli omplacerade till prioriterade verksamheter.
 • Karlshamns kommun planerar också för åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet, bland annat ser man över avgifter för nyttjande av kommunal mark.

För mer information kontakta kommundirektör Daniel Wäppling, telefon 0454-817 08

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.