Skip to main content

Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun 17 april 2019

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 13:42 CEST

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 17 april. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Nytag om Katrineberg

Regeringens beslut att inte ändra Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för Katrineberg innebär nya planeringsförutsättningar för hela området. Tidigare planeringsinsatser som planprogram för Grundviken och till viss del översiktsplan, fördjupad för Västkust, har därmed blivit inaktuella. Stadsbyggnadsförvaltningen ser därför ett behov att ta fram ett mer översiktligt program för området som kan ligga till grund för fortsatt detaljplanering.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Katrineberg.

Ny detaljplan antagen för uppåt 120 nya bostäder på östra Kroppkärr

Inom det ca 8 hektar stora området planeras för en fortsättning av småhusbebyggelse, likt området intill, Södra Kroppkärr. Inom området ges även möjlighet för förskolan, som ligger inom planområdet idag, att expandera. Intentionen är att skapa ett område för uppåt 120 bostäder i olika boendeformer med småhus, närhet och med tre parker och mycket gröna kopplingar inom området och till den näraliggande naturen, Trollkoneberget och Kroppkärrsjön.

Tillkommande bebyggelse föreslås hålla en liknande skala som intilliggande befintliga bebyggelsen med byggnader upp till två våningar. Bebyggelsen föreslås harmoniera med den kulturhistoriskt intressanta miljön, Kroppkärrs herrgård. Även närheten till Trollkonebergets skog ska beaktas, med tanke på hur tomter närmst skogen bebyggs, färgval osv.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Östra Kroppkärr.16 detaljplan antagen för bostäder bredvid universitetet

Ny detaljplan antagen för lägenheter bredvid universitetet

Med den nya detaljplanen blir det möjligt att bygga nya studentbostäder vid Universitetstorget. Planområdet ligger i direkt anslutning till Karlstads universitet vid det så kallade Universitetstorget. Planen ger möjlighet att uppföra bostadshus om 2-12 våningar.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att anta detaljplan för Kronokarrören 2.

Kommunens parkeringsnorm ska ses över

Med parkeringsnormen styr kommunen hur parkering för både bil och cykel ska lösas vid detaljplanering och bygglovspliktig om- och nybyggnad av till exempel bostäder, kontor och handel. Den nuvarande parkeringsnormen gäller sedan december 2016. Nu ska stadsbyggnadsnämnden se över om den behöver revideras.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att revidera parkeringsnormen.

Företagare ger namn till gator på Jakobsberg

Gatorna i nya stadsdelen Jakobsberg behöver få namn och fyra av dem blev namnsatta idag. Två av dem får namn kopplade till platsen, Rosenborgsslingan och Jakobsbergsgatan. De två gator som ska ligga där Valmet ligger idag får namn efter två personer som var viktiga för företaget i sin linda; Knud Dahls gata och Johan Richters gata.

Valmet hette tidigare Kamyr och bildades 1920. I början av 1930-talet väckte Knud Dahl företaget till liv efter att det fallit i glömska och blivit ett skrivbordsbolag. Johan Richter var också en betydelsefullperson för Kamyr. Han fick ett flertal patent inom massaindustrin.

Knud Dahls väg finns sedan tidigare men byter nu namn till Knud Dahl gata och får ett delvis nytt läge.

Beslut: Gatan in till fastigheten Treklövern 1 (Landstingshuset) ges namnet Rosenborgsslingan. Knud Dahls väg ändras till Knud Dahls gata och får ett nytt läge. Gatan i öst-västlig riktning ut mot Rosenborgsgatan ges namnet Johan Richters gata och gatan i nord-sydlig riktning ges namnet Jakobsbergsgatan.

Bygglov för nytt aktivitetshus på Kronoparken

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun har ansökt om bygglov för ett helt nytt aktivitetshus på Kronoparken nära Fröding Arena och Frödingskolan. Det nya huset ska bli ett hus för fritid, kultur, lek och med lärandet i fokus. Huset ska rymma bland annat bibliotek, fritidsgård, samlingssal och musikstudio.

Huset som ska byggas blir en kvadratisk enplansbyggnad. För att göra byggnaden mer visuellt tilltalande har byggnadshöjden varierats genom att takytan lutar från nordväst till sydost. Ytterväggarna lutar utåt åt tre sidor och ger byggnaden en unik karaktär i området.

Det blir en byggnad i mycket trä. Ytterväggstomme av korslimmat trä och träfasad av spontad limträpanel. Takbalkar av trä med pelare i stål. Konstruktionen ska klara av en eventuell framtida påbyggnad med sju våningar på östra halvan av byggnaden.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av aktivitetshus på fastigheten Kronkolonin 4.

Bygglov för 37 lägenheter på Färjestad

Färjestadbostäder AB har ansökt om bygglov för att bygga tvåflerbostadshus på Färjestad med totalt 37 lägenheter. Husen är olika höga där ett punkthus får 5 våningar plus en indragen takvåning och ett lamellhus blir tre våningar plus en indragen takvåning.

Lägenheterna kommer till största delen bestå av två rum och kök men det kommer att finnas lägenheter med tre, fyra och fem rum och kök också.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av två stycken fler bostadshus på fastigheterna Koltrasten 23 och Färjestad 2:1. De beviljade även rivningslov för befintligt hus och komplementbyggnad.

Tidsbegränsat bygglov för tre paviljonger vid Fredricelundsskolan

Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansökt om bygglov för att uppföra tre paviljonger bredvid Fredricelundsskolan. De ska stå på en gräsyta i anslutning till befintlig skola och bostadsområdet på Hemvägen.

Orsaken är att den befintliga skolan ska rivas och en ny modernare skola ska byggas. Detaljplanarbetet med detta pågår och var ute på samråd under senhösten 2018.När detaljplanen har antagits och byggnationen av den nya skolan slutförts kommer barackerna flyttas ifrån platsen och marken ska återställas till ursprungsskick.

Beslut: Tidsbegränsat bygglov beviljas för nybyggnad av trepaviljonger för undervisning på fastigheten Våxnäs 2:1 till 2022-12-31.

Bygglov för sporthall på Lambergets industriområde

Släggan Fastigheter i Värmland AB har sökt bygglov för att bygga en sporthall/aktivitetscenter Lambergets industriområde. Företaget vill bygga en sporthall i form av ett aktivitetscenter med padeltennis och aktivitetsgym/trampolinpark. Stadsbyggnadsnämnden ser detta som ett positivt tillskott och beslutade att bevilja bygglov.

Beslut: Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av sporthall/aktivitetshall på fastigheterna Släggan 2, 3 och 4.

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77 

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31