Skip to main content

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 14 mars

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 15:40 CET

Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att förbättra besöksservicen för husbilar, båtar och turistbussar. Ärendet kom upp efter en motion som nämnden bifaller. Det var ett av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Förbättra besöksservicen - motion

I en motion föreslår Socialdemokraterna att kommunen förbättrar besöksservicen för båtar, husbilar och turistbussar genom att se över gästhamnen och de centrala uppställningsmöjligheterna för husbilar och turistbussar.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden bifaller motionen och ger förvaltningen i uppgift att undersöka situationen för att förbättra parkeringsmöjligheterna för husbilar 2018.

Samråd detaljplan Busterud

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Busterud som ligger öster om Alsters villaområde. Området är tänkt att rymma 70-90 bostäder. Teknik- och fastighetsnämnden har fått detaljplanen för yttrande. På det stora hela är förvaltningen nöjd med detaljplanen och har enbart några synpunkter på bland annat vägens lutning, vändplaner och hur mycket av fastighetsarean som får hårdgöras med tanke på avrinningen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens samrådsyttrande.

Samråd för detaljplan för Södra Dingelsundet

Detaljplanen för Södra Dingelsundet är ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna för att möjliggöra permanentbostäder i området och att skapa fem nya tomter i området. Teknik- och fastighetsförvaltningen har några mindre synpunkter på detaljplanen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner samrådsyttrandet.

Granskningsyttrande för detaljplanen Ismåsen på Färjestad

Detaljplanen för Ismåsen, som ligger intill parkeringen vid Löfbergs arena på Färjestad, är ute på granskning där teknik- och fastighetsnämnden får yttra sig. Planen ger möjlighet att bygga fyra bostadshus med omkring ett 40-tal bostäder ungefär 25-30 meter från stranden. Teknik- och fastighetsnämnden lämnade flera synpunkter vid samrådet och många av dem har beaktats i den andra granskningshandlingen. Parkytan mellan älven och byggnaderna har blivit något bredare, antalet byggnader har reducerats från sex till fyra stycken och det planeras för endast en anslutning till gatan.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens granskningsyttrande

Granskning av detaljplan för nya husen intill CCC

Detaljplanen för Hyttan 16 och 18 är ute på granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder, hotell, lokaler och parkering i Haga. Förvaltningen har inga direkta synpunkter på detaljplanen i sitt yttrande.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens yttrande

Omfördelning av särskilda medel för VA-plan

I VA-planen pekas olika områden ut där kommunen ska dra ut kommunalt vatten. I planeringen inför utbyggnation av VA beräknades kostnaden för varje område för sig. Kostnadsberäkningen gjordes för flera år sedan och utbyggnationen kan bli dyrare än beräkningen. För att få till en bra hantering, och slippa äska extra pengar när det visar sig att de avsatta pengarna inte räcker, så vill förvaltningen att det istället är en sammanhållen summa pengar avsatt för alla områden. Förvaltningen skulle då istället göra en årlig sammanställning av kostnaden för projektet eller ett specifikt område.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förvaltningens förslag

För mer information kontakta:

Nämndens ordförande Henrik Lander (C) på tel 054-540 12 78 eller teknik- och fastighetsdirektör Per-Anders Bergman på tfn 054-540 65 72

Bifogade filer

PDF-dokument