Skip to main content

Framtida organisation och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 17:06 CET

Hur ska kollektivtrafiken fungera när den nya regionbildningen träder i kraft 1 januari 2019? På ett extrainsatt kommunstyrelsemöte godkändes förslaget om att inrätta en kollektivtrafiknämnd enligt Region Värmlands förslag.

Region Värmland har tagit fram ett förslag till hur den nya organisationen för kollektivtrafiken i länet ska skötas och finansieras när den nya regionbildningen träder i kraft nästa år. Deras förslag innebär bland annat att det hos den nya regionkommunen ska inrättas en kollektivtrafiknämnd som ska ansvara för all regional- och tätortstrafik i hela länet.

De uppgifter som i dag skötas av Värmlandstrafik AB och Karlstads kommun ska istället skötas av den nya nämnden. Förslaget innebär att kostnaderna för driften av verksamheten ska finansieras genom en skatteväxling mellan kommunerna och regionkommunen som skulle innebära att landstingsskatten höjs och kommunalskatten sänks, med motsvarande belopp.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslog att:

1. Regionkommunen blir, från den 1 januari 2019, ensamt ansvarig för regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet.

2. Karlstads kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Värmlands län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från den 1 januari 2019 höjs med 0,48 procentenheter för regionkommunen och sänks med 0,48 procentenheter för kommunerna.

3. Föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall.

4. En mellankommunal utjämning sker under 5 års tid.

5. En ny överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor godkänns.

6. Hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län med bilagor upphävs.

7. Regionkommunen blir ensam ägare till Värmlandstrafik AB from 1 januari 2019 och därmed förvärvas aktierna i Värmlandstrafik AB.

8. Karlstads kommun anser att det fortsatta arbetet ska tydliggöras att nuvarande taxestruktur och drivmedelsval inom Karlstads och Skåre tätorter skall ingå i trafikförsörjningsprogrammets ordinarie utbud och därför inte är att betrakta som tillköp.

9. Karlstads kommun anser att den föreslagna organisationen för kollektivtrafikmyndigheten skall innefatta ett utskott med delegation att påverka utformningen av tätortstrafiken.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut


Frågor besvaras av:

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet, 070-001 82 71
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Andreas Pettersson, Centerpartiet, 070-001 08 36
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:

Caroline Sörensen, caroline.sorensen@karlstad.se, 054-540 12 53.

Bifogade filer

PDF-dokument