Skip to main content

Karlstads kommun inventerar granbarkborrar för att skydda granskog

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 08:10 CEST

Misstänkt angrepp av granbarkborre.

Just nu är det rekordstora angrepp av skadeinsekten granbarkborre i landet. Karlstads kommun har drabbats hårt och stora områden med granskog har dött till följd av detta. Kommunen kartlägger nu angreppen och ska ta bort drabbade granar, helst innan midsommar.

Den varma och torra sommaren 2018 öppnade upp för ett kraftfullt angrepp av granbarkborrar. Torkan gjorde granen mer mottaglig samtidigt som granbarkborren trivs i värmen. 2019 riskerar att innebära ett minst lika stort angrepp.

- För att granbarkborren inte ska sprida sig till fler områden behöver vi ta ned redan angripna träd och köra ut dessa från skogen. Tillsammans med Skogssällskapet genomför vi nu en inventering som ska hjälpa till att kartlägga angripna granskogar, säger Håkan Eriksson, enhetschef för enheten skog och friluftsliv inom teknik- och fastighetsförvaltningen.

Fokuserar på områden där granbarkborren trivs bäst

Med cirka 6850 hektar produktiv skogsmark är Karlstads kommun en av landets största kommunala skogsägare och står därför inför en stor utmaning.

- Med så mycket skog kan vi inte inventera varje hektar utan kommer att fokusera på att inventera skog där ca 70 procent eller mer av träden är granar och är minst 40 år gamla. Det är där granbarkborren trivs som allra bäst, säger Håkan Eriksson.

Ta bort angripna träd innan midsommar

I början av april påbörjade Karlstads kommun och Skogssällskapet inventeringen. Utifrån den ska kommunen sedan ta beslut om vart och i vilken grad vi behöver göra åtgärder.

- Målsättningen är att kunna ta bort de angripna träden innan midsommar, säger Håkan Eriksson.

Meddela om du sett spår av granbarkborren

Den som känner till platser med angrepp av granbarkborren på kommunal mark kan höra av sig till kommunens Kontaktcenter.

För mer information kontakta:

Håkan Eriksson, enhetschef skog och friluftsliv, tfn 054-540 69 52

Björn Andersson, produktionsplanerare, skog och friluftsliv, tfn 054-540 66 78

Fakta om granbarkborren

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som lever på granar. Den har idag kommit att bli den insekt som gör mest skada på våra granskogar och det är därför viktigt att se till att den inte sprider sig. Detta görs genom att ta ner och köra bort skadedrabbad skog.

Förökar sig under barken

Granbarkborren angriper granar och förökar sig under barken. Den gör det främst i färska vindfällen men blir de tillräckligt många så kan de angripa även levande stående träd. De borrar sig då in under barken varpå granen försöker försvara sig genom att dränka dem i kåda. Granen börjar stressas och per automatik börjar granbarkborren då att utsöndra en doft som lockar än fler granbarkborrar. Denna process går vidare, blir allt mer omfattande och till slut orkar inte granen mer. Granbarkborrarna förökar sig samtidigt som granen dör.

Tappad bark är tecken på angrepp

Att granbarkborren haft eller har fäste i ett granskogsområde kan man se, dels på tidigare angripna granar som tappat barken eller som varit döda mer än en säsong, dels på årsfärska skadade granar som uppvisar bland annat roströda barr. Man kan också se att stora delar av granbeståndet är påverkat sedan förra säsongen då kronor är glesa och toppskott är korta.