Skip to main content

Kommunen nöjd efter JO-granskning

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2019 12:09 CET

I oktober gjorde justitieombudsmannen (JO) en inspektion av stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun. Nu är rapporten färdig och från kommunens sida är man tacksam för den kvalitetssäkring som granskningen inneburit.

Granskningen var en rutininspektion som JO genomförde i oktober 2018. Under tre dagar var fem tjänstepersoner från Riksdagens ombudsmän i Karlstad och gick igenom hundratals handlingar som rörde bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens och tillsyn.

Har gjort verksamheten bättre

På kommunen ser man positivt på besöket från JO och har redan sett att det har lett till förbättringar i verksamheten.

- Rapporten är en bra del i vårt utvecklingsarbete och blir ett bra komplement till vårt övriga arbete med kvalitetssäkring av vår verksamhet. Sammanfattningsvis tycker jag att granskningen visar att vi har en bra verksamhet. De brister som de hittade handlade till stor del om otydligheter i våra formuleringar av beslut. De flesta har vi lätt kunnat åtgärda genom att förtydliga i våra mallar så att samma problem inte ska behöva uppstå igen, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Långa handläggningstider har kortats

Förutom mindre brister i vissa formuleringar anmärkte justitieombudsmannen på långa handläggningstider.

- Karlstad är mitt uppe i en högkonjunktur med tillväxt och hårt tryck på stadsbyggnadsnämndens verksamhet som följd. Det var ännu ett rekordår som passerade 2018, vilket tyvärr får konsekvenser på handläggningstiderna. Vi har under flera års tid arbetat metodiskt med effektivisering och utveckling av vårt arbetssätt, så JO:s revision är ett bra kvitto på att vi arbetar på ett rättssäkert och effektivt sätt. Rapporten ger också bra vägledning i vad vi bör arbeta vidare med, menar tillförordnad bygglovschef Niklas Svensson.

Många pågående tillsynsärenden

Justitieombudsmannen konstaterade att kommunen har många pågående tillsynsärenden som inte avslutats, vilket nämnden är medveten om. Under pågående högkonjunktur har ärendetyper kopplade till tillväxt prioriterats, vilket tyvärr påverkar handläggningen av tillsynsärenden negativt.

- Att vi har många oavslutade tillsynsärenden är vi medvetna om . Under den högkonjunktur som pågår har vi inte möjlighet att ta hand om alla ärenden så snabbt som vi skulle vilja. Därför har vi valt att prioritera bygglov och tillsynsärenden där det är fara för hälsa och säkerhet. Övriga ärenden vill gärna också hantera så fort vi kan, men det innebär tyvärr att det tar lite längre tid, säger Erik Nilsson.

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Niklas Svensson, tillförordnad bygglovschef , tfn 054-540 45 17