Skip to main content

Kommunstyrelsen i korthet den 13 mars

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 16:36 CET

Proaktivt arbete och konkreta åtgärder tas fram efter #metoo-kampanjen för att minska risken för sexuella trakasserier. Karlstadsborna är i hög grad nöjda med den service och det bemötande som de fått vid kontakt med Karlstads kommun. Och kommunen ska stötta ett sommarevent på Klarälvsbanan. Det var några av de ärenden som behandlades på kommunstyrelsens marsmöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Karlstadsborna nöjda med bemötandet

Kontakterna med Karlstads kommun sker via telefon, besök, brev, webbformulär, e-post, Facebook och appen ”Mitt Karlstad”. En redovisning av inkomna synpunkter, felanmälningar och e-förslag för 2017 har gjorts. Den visar att antalet inkomna ärenden till Kontaktcenter har fortsatt att öka. Det handlar om cirka 150 000 ärenden.

De områden som Karlstadsborna hör av sig mest om är försörjningsstöd, bygglov, belysning och vägar. Mätningen visar också att Karlstadsborna i hög grad är nöjda med den service och det bemötande som de har fått. Den visade också att användningen av kommunens e-tjänster har ökat kraftigt.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Fördjupad översiktsplan över I2-området

Att genomföra en fördjupad översiktsplan över I2-området har funnits med i kommunens styrdokument under ett flertal år. En orsak till att arbetet med översiktsplanen har dragit ut på tiden, är att kommunen inväntat Trafikverkets arbete med en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för hela sträckan mellan Oslo och Stockholm. Statens prioriteringar längs med Värmlandsbanan har ansetts ha betydelse för den framtida användningen av marken inom I2-området.

Beslut:
Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för I2-området i samarbete med kommunledningskontorets planeringsenhet.

Miljööverenskommelse med länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Värmland och Karlstads kommun tecknar en miljööverenskommelse för att driva arbetet kring miljöfrågor. Länsstyrelsen har bjudit in samtliga kommuner i länet att delta i arbetet. Det här är ett sätt att öka möjligheterna att nå miljömålen i länet fram till 2020.

Fem arbetsområden har valts ut - hälsa och livsstil, hållbart brukande av skog- och odlingslandskap, hållbar samhällsplanering, minskad klimatpåverkan och hållbar vattenförvaltning.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkänner miljööverenskommelsen med Länsstyrelsen i Värmland.

Lars Sätterberg fortsätter som ekonomidirektör

Lars Sätterberg får ett förlängt förordnande som ekonomidirektör från och med den 1 april 2018 till och med 31 mars 2021.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutade att förlänga Lars Sätterbergs förordnande.

Ökad samverkan med gemensamma lokaler

I dag är medarbetarna på kommunledningskontoret, Karlstads kommun, placerade i fyra olika lokaler - i samhällsbyggnadshuset, i bibliotekshuset, i gamla stadshusannexet samt på KCCC. Både kontorets medarbetare och förtroendevalda har tagit upp att en framgångsfaktor för ökad samverkan är naturliga mötesplatser. Ett stort kommunhus blir svårt att skapa i dagsläget men däremot skulle det vara betydelsefullt med en mer gemensam lokalisering för kommunledningskontoret.

Beslut:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över en möjlig samlokalisering av hela eller delar av kontoret.

Stötta evenemang på Klarälvsbanan

Projektet ”Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan” handlar om att etablera och utveckla ett sommarevent med rullskidor samt arrangera kompletterande tävlingar för cykel och löpning på Klarälvsbanan. Målet är att skapa ett årligen återkommande event som etablerar ett nytt internationellt besöksmål i Värmland med betydande avtryck i regionens besöksnäring.

Beslut:

Karlstads kommun medfinansierar 1 154 000 kronor över en treårsperiod till projektet ”Evenemangsutveckling på Klarälvsbanan” under förutsättning att evenemanget genomförs utifrån Karlstads kommuns varumärke och värdegrund samt policy för socialt hållbara arrangemang.

Överklagande av detaljplan Sundsta torg

Kommunfullmäktige antog i maj 2017 en detaljplan för Sundsta torg. Detaljplanen har överklagats av ett antal bostadsrättsföreningar. Kommunen har yttrat sig en gång tidigare i målet. Mark- och miljödomstolen har nu på nytt bett kommunen att yttra sig. Kommunen håller fast vid den tidigare inställningen att överklagandena ska avslås.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande och vidhåller att överklagandena ska avslås.

Stärk naturturismen i Karlstads kommun

Turism kopplat till natur är en växande trend som attraherar besökare till Sverige. Besökarna vill ta del av de unika natur- och äventyrsupplevelser som finns här. En av de starkaste associationerna till Sverige är att det är ett vackert land med en unik orörd natur som är tillgänglig för alla.

Karlstads kommun har tidigare beslutat att främja hållbar destinationsutveckling som en del av turistnäringen i Karlstadsregionen.

Beslut:

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att:

  • i samverkan med Visit Värmland och andra aktörer arbeta för att stärka naturturism i Karlstad
  • koppla arbetet till den turismstrategiska planen

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Stärk jämställdhets- och diskrimineringsarbetet

Starka vittnesmål har genom #metoo-kampanjen tydliggjort att trakasserier och sexuella övergrepp förekommer överallt i samhället. Det har getts exempel inom många olika branscher där personer har blivit utsatta. Med största sannolikhet har det här även förekommit i Karlstads kommun.

Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningsdirektörer och verkställande direktörer för kommunala bolag, ta fram förslag på hur vi kan arbeta proaktivt för att minska risken för att sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp förekommer inom våra verksamheter.

Dessutom ska kraven ses över så att de föreningar och organisationer som får finansiellt bidrag arbetar för jämställdhet och mot diskriminering. Det ska också ses över hur Karlstads kommun vid upphandlingar kan ställa krav på verksamheters arbete inom området jämställdhet och diskriminering.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget att:

  • en digital utbildning i normkritik ska tas fram
  • utifrån de nya riktlinjerna för diskriminering ska särskilt fokus under 2018 ligga på att undersöka förekomsten av trakasserier eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen
  • de nämnder som ger finansiellt bidrag till föreningar och organisationer ska se över sina riktlinjer för att se hur de kan ställa krav inom området jämställdhet och diskriminering

Syna material utifrån jämställdhetsperspektiv

Socialdemokraterna föreslår i en motion att de bilder som kommunen använder när de kommunicerar i olika kanaler ska ses över. De föreslår också att gymnasieskolans programblad ska granskas utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

De bilder som Karlstads kommun använder ska beakta kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder och det pågår just nu ett arbete med att ta fram en checklista för att säkerställa att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet finns med i det dagliga arbetet vid hantering av bilder.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkände den delen av motionen som rörde gymnasieskolans programblad. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd får därmed i uppdrag att genomföra en översyn av programbladet. Motionen avslås när det gäller att genomföra en översyn av kommunens bilder eftersom ett sådant arbete redan pågår.

Arbete med bra företagsklimat pågår redan

I en motion föreslår socialdemokraterna att kommunen ska komma överens med näringslivet om ett antal konkreta åtgärder som ska genomföras under året för ett bättre företagsklimat. Det kan handla om till exempel regelförändringar, utbildningsinsatser, förbättrad information och en förtydligad organisation. Kommunledningskontoret avslår motionen eftersom ett sådant arbete redan pågår.

Beslut:

Motionen avslås med hänvisning till att ett sådant arbete redan pågår.

Utöka lovskolan för bättre skolresultat

Socialdemokraterna föreslår i en motion att möjligheten att utveckla och utöka lovskolan ska utredas. Förslaget innebär att Karlstads-Hammarö gymnasienämnd ska se över om det går att utöka lovskolan med en eller flera veckor under sommaren, alternativt under andra lov. Syftet med lovskolorna är att höja måluppfyllelsen och hjälpa elever som behöver extra stöd att uppnå godkänt betyg och nå en gymnasieexamen.

I dag finns lovskola på sommaren i matematik, engelska, svenska, historia och samhällskunskap. Antalet elever har de senaste två åren legat stabilt och måluppfyllelsen har varit god.

Beslut:

Karlstads-Hammarö gymnasienämnd får i uppdrag att utreda en utökning av antalet veckor på sommarens lovskola. Nämnden får i uppdrag att se över lovskolan höst-, sport och påsklov.

Utreda möjligheterna till ännu renare vatten

Regeringen har via Naturvårdsverket öronmärkt 165 miljoner kronor i statligt stöd för avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

I en motion föreslår socialdemokraterna att Karlstads kommun ska räkna på kostnaden samt möjligheten till statligt stöd för en utökad rening vid Sjöstadsverken i syfte att minska läkemedelsrester i avloppsvattnet där.

Sjöstadsverket har en väl fungerande reningsprocess och klarar med god marginal dagens gränsvärden vilket är en förutsättning för att en utökad rening av läkemedelsrester i vattnet ska vara möjlig.

Ambitionen ligger helt i linje med att Karlstads kommun ska vara en miljösmart kommun och med de övergripande målen att luften och vattnet ska vara så rent att människor och miljö inte skadas och att den biologiska mångfalden ska värnas.

Beslut:

Teknik- och fastighetsnämnden, tillsammans med miljönämnden, får i uppdrag att göra en riskanalys, undersöka eventuellt förbättrad effekt vid rening av läkemedelsrester i avloppsvattnet vid Sjöstadsverket, räkna på kostnader och undersöka möjligheterna till statligt stöd. En återrapportering ska också göras.

Samåkningsparkeringar ska ses över

Sverigedemokraterna har i en motion begärt att kommunen utreder behovet av samåkningsparkering och även placering av dem. En pendelparkering kan fungera som en samåkningsplats där byte mellan bil och kollektivtrafik är möjlig men också en mötesplats för samåkning.

Beslut:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjlig placering av samåkningsplatser samt utreda samåkningsparkeringar i Karlstads centrala delar.

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Frågor besvaras av:
Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070-689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070-614 14 90
Linda Larsson, Socialdemokraterna, 070-204 48 61
Monika Bubholz, Miljöpartiet, 076-126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet, 070-001 82 71
Niklas Wikström, Liberalerna, 070-001 82 00
Andreas Pettersson, Centerpartiet, 070-001 08 36
Erik Nilsson, Kristdemokraterna, 070-001 03 21

För mer information, kontakta:
Caroline Sörensen, caroline.sorensen@karlstad.se, 054-540 12 53.

I Karlstads kommun bor över 90 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstad styrs efter valet 2014 av en allians mellan M, L, C, KD och MP. I Karlstads kommun arbetar cirka 7 000 medarbetare för visionen om att skapa god livskvalitet för 100 000 Karlstadsbor.

Bifogade filer

PDF-dokument