Skip to main content

Kort från barn- och ungdomsnämnden

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 16:07 CET

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 21 november.

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2019

Kommunfullmäktige har beslutat att ge barn- och ungdomsnämnden ökade medel på drygt 95 miljoner kronor. Ett förslag till fördelning av dessa medel ha tagits fram av barn- och ungdomsförvaltningen. Ett uttag föreslås av eget kapital på 10 miljoner kronor. Dessutom föreslås en fördelning av det nya sökbara stadsbidraget på 25 miljoner kronor - en likvärdig skola och ökad jämlikhet. Satsningen syftar till att höja måluppfyllelsen för elever i skolan och åstadkomma en likvärdig utbildning till alla.

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände förslag till internbudget 2019.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02


Granskning av arbete mot kränkande behandling

Kommunens revisorer har gett en extern revisionsbyrå i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens arbete med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering. Syftet med den externa granskningen är att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer att arbetet med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering i de kommunala förskolorna och skolorna sker på bästa sätt.

De förslag på åtgärder som presenteras i rapporten är bland annat; att mallen för likabehandlingsplanerna används på samtliga skolenheter, att det säkerställs att samtliga skolenheters likabehandlingsplaner fullt ut följer skollagen och diskrimineringslagen och att rutiner för hantering av kränkningar på internet finns med i planerna i större utsträckning, i de fall där det saknas. Fortbildning inom området bör också hållas regelbundet för mentorer, pedagoger och övrig personal.

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände redovisningen och gav barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som föreslagits samt att dessa ska redovisas till barn- och ungdomsnämnden, maj 2019.

Ansvarig handläggare:
Anna-Lena Norlander Groth, chef, verksamhets- och ledningsstöd, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 03

Uthyrning av skollokaler – främja föreningslivet

Barn- och ungdomsnämnden har tidigare gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att kartlägga frekvensen av uthyrning av kommunens skollokaler samt ta fram ett förslag på hur lokalerna i större utsträckning skulle kunna hyras ut till föreningsverksamheter. Majoriteten har i ett politiskt initiativ kommit med förslaget att främja uthyrning.

Förslaget innebär att matsalar och aulor på 18 av kommunens grundskolor kan lånas ut till etablerade föreningar. Barn- och ungdomsförvaltningen framhåller vikten av att ta hänsyn till att det är pedagogiska lokaler som lånas ut - det är viktigt att barnen har en trygg plats att komma till och att skolans personal upplever sin arbetsplats som säker och stabil.

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände rapporten angående uthyrning av skollokaler och gav barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att löpande informera nämnden om arbetet med att öka uthyrningen av lokaler till föreningsverksamheten under 2019.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

För mer information, kontakta:
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82
Caroline Sörensen, kommunikatör, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 36 98

Bifogade filer

PDF-dokument