Skip to main content

Kort från barn- och ungdomsnämnden

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 17:00 CET

Det här var ett av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 13 februari.

Årsbokslut för 2018 godkändes av nämnden

Varje år genomförs ett bokslut för barn- och ungdomsnämnden där bland annat redovisning och uppföljning av verksamhetens mål, viktigare händelser och ekonomisk uppföljning tas upp. Bland de viktigare händelserna 2018 kan nämnas att antalet barn och elever fortsätter att öka i enlighet med visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000”. Det innebär bland annat att det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor. Under läsåret 2018 har två nya förskolebyggnader och en mobil förskolebuss invigts, Fullriggaren och Lotsen. Hultsbergsskolan har renoverats och stod klar vid uppstarten av läsåret 2018/2019.

Att antalet barn och elever ökar innebär också ett större behov av att rekrytera personal. En ny plan för strategisk kompetensförsörjning arbetades fram 2018. Under året har HR-avdelningen genomfört fem rekryteringsdagar för förskola och skola samt en rekryteringsdag för kost och städ. En viktig del i kompetens-försörjningsarbetet är lönefrågan där lärare var en prioriterad grupp i löneöversynen.

Inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter har även stora satsningar genomförts med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin och kommunens digitaliseringsplan. Tillgången till digitala verktyg har bland annat ökat markant i grundskolorna.

Barn- och ungdomsnämndens bokslut visar ett resultat på -19,0 miljoner kronor.

Beslut:
Bokslutsskrivelsen för barn- och ungdomsnämnden godkändes och lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Ansvarig handläggare:
Christina Widén, ekonomichef barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 02

För mer information, kontakta:
Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82

Bifogade filer

PDF-dokument