Skip to main content

Kort från barn- och ungdomsnämnden

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 17:20 CEST

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 17 april.

Strategisk plan och budget för 2020-2022

Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram en plan och budget för kommande tre år. Den har sin utgångspunkt i kommunens övergripande mål och ska bidra till att dessa uppfylls.

I planen föreslås ett antal nya mål för barn- och ungdomsnämnden. Ett av dem är att barns psykiska hälsa ska vara god. Detta utifrån signaler om att barns psykiska hälsa försämrats. Nytt mål är också att alla elever ska ha god förmåga att göra medvetna utbildnings- och yrkesval. På sikt ska målet bidra till ett minskat antal avhopp/förändrade gymnasieinriktningar. Nya budgetmedel på 3,5 miljoner kronor behövs till de nya målen.

34,9 mkr för 2020 behövs för att täcka de ökade kostnaderna som nämnden står inför. Investeringsmedel behövs för en nybyggnation av skola och idrottsbyggnad på Stockfallet.

Förskola Tullholmen

Prognoser visar på en fortsatt ökning av antal barn i de centrala delarna av Karlstad. En förstudie har inletts för att utreda behovet av förskoleplatser inom Tullholmen och de centrala delarna med fokus på en förskola på 4-5 avdelningar.

Översyn högstadieskolor

I de centrala delarna av Karlstad finns i dag två högstadieskolor, Mariebergsskolan och Norrstrandsskolan. Med utgångspunkt från dagens läge visar prognoserna på en stor ökning av antal elever till dessa skolor. En förstudie ska göras för att se över behovet av fler elevplatser i kommunen och utreda vart och när de i så fall kommer att behövas.

Förskola Rud/Färjestad

Barn- och ungdomsförvaltningen ser ett stort behov att utreda möjligheten till utökning av förskoleplatser inom Färjestad och Rud. Den planerade utökningen av Rudsängens förskola, med två avdelningar, anses inte tillräcklig för att möta upp behovet av förskoleplatser där. Behovet av förskoleplatser på Färjestad och Rud samt vart och när i tid de kommer att behövas ska utredas.

Beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkände yttrandet av strategisk plan och budget 2020-2022.

Medicinska elevhälsan fortsätter att utveckla arbetet

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 visar att den medicinska elevhälsan har gjort ett antal åtgärder för att öka patientsäkerheten i Karlstads kommuns skolor förra året.

Berörd personal har bland annat fått kompetensutveckling inom en rad områden, till exempel:

 • ungas medievanor
 • spelmissbruk
 • barn som far illa, barnmisshandel
 • sömn och insomningssvårigheter
 • psykisk ohälsa, depressioner
 • traumatisk stress
 • övervikt och fetma
 • sexuell och psykisk hälsa
 • våldsbejakande extremism
 • hjärnskador
 • Revidering av rutiner och riktlinjer har också gjorts, lathund över aktuella vacciner har tagits fram, repetition av hjärt-lungräddning har genomförts, genomgång av inhalationsbehandling med OptiChamber har gjorts, för att nämna några åtgärder.

  Beslut:
  Barn- och ungdomsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2018 för elevhälsans medicinska insatser.

  För mer information, kontakta:
  Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden, 054-540 12 82

  Bifogade filer

  PDF-dokument