Skip to main content

​Kultur- och fritidsnämnden i korthet 13 februari

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 08:30 CET

På kultur- och fritidsnämndens möte 13 februari beslutades bland annat om en motion om att anlägga Hälsans stig, årsredovisningen för 2018 och årsrapport för spontanidrotten 2018.

Motion - Anlägg Hälsans stig i Karlstad

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christer Alnebratt (S) och Lena Nilsson (S) att kommunen anlägger en Hälsans Stig enligt koncept från Riksförbundet HjärtLung.

Kultur- och fritidsnämnden stöder grundtanken om lättillgängliga och välskyltade promenadslingor som är bra för hälsan. Att anlägga en Hälsans Stig enligt Riksförbundet HjärtLungs koncept följer inte kultur- och fritidsnämndens redan beslutade ambitioner om att under 2019 anlägga ett centralt motionsspår med konstnärlig gestaltning och utegym. Grunden till det nya motionsspåret är tänkt att använda samma sträckning som Solapromenaden. För att ytterligare växla upp redan befintliga promenadslingor har kultur- och fritidsförvaltningen även påbörjat ett samarbete med Karlstads Energi för gemensam marknadsföring och finansiering.Nämnden avslog därför motionen.

Dnr KFN-2018-449 Dpl 20

Årsredovisning 2018 för kultur- och fritidsnämnden - Bokslut

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2018. I årsberättelsen ingår en beskrivning av viktigare händelser, en övergripande redogörelse av ekonomisk utveckling och budgetavvikelse, samt en uppföljning av förvaltningens arbete med övergripande mål i strategisk plan. Dessutom redogörs kort för framtida utmaningar och ett urval av volymuppgifter och prestationsmått.

2018 års resultat blir -3,138 miljoner, Nämnden har beslutat om en rad olika satsningar som finansieras med nämndens egna kapital (tidigare års samlade överskott) - det är alltså ett avsiktligt underskott mot årets budget. I år har satsningar för 3,1 miljoner genomförts, vilket i princip motsvarar nämndens hela budgetavvikelse. Nämndens egna kapital uppgick vid ingången av året till 16,4 miljoner. Nämndens ordinarie verksamhet följer budget för året men avvikelser finns inom olika verksamheter; Sundstabadet redovisar ett underskott med nästan 2,5 miljoner då den varma sommaren innebar lägre intäkter under sommarmånaderna, Alsters herrgård visar ett underskott med 0,8 miljoner på grund av att driften av herrgårdscaféet har tagits över i egen regi från att tidigare ha legat på en extern entreprenör och en extra satsning på idrottsplatser har inneburit ett underskott med 0,8 miljoner, bland annat förbereds Tingvalla IP för att arrangera SM i friidrott 2019.

Dnr KFN-2019-10 Dpl 10

Årsrapport spontanidrott 2018

Syftet med stöd till spontanidrott är att öka möjligheten för alla kommunens invånare att utöva spontanidrott på egen hand. Målet med stödet är en kommun med goda förutsättningar för spontanidrott för alla invånare på lika villkor. Budgeten för stöd till spontanidrott 2018 var 150 000 kronor. Under året har fjorton ansökningar inkommit, varav sex ansökningar beviljats i sin helhet till en summa av cirka 50 500 kronor. En ansökan beviljades delvis, två beviljades genom andra stöd och fem ansökningar avslogs. Under året beviljades stöd till bland annat fotbollsmål, hockeymål och basketkorgar. Isspolning för säsongen 2018 resulterade i en kostnad av cirka 69 000 kronor, det inkluderar till exempel både inköp av ny bättre utrustning, hyra av material från vattenmätarverkstaden och arbetskostnader. Under året har arbetet med ny utrustning till utegymmet på Gubbholmen genomförts och det var en viktig uppgradering av utegymmet och mycket uppskattat av karlstadsborna.

Dnr KFN-2018-5 Dpl 46


Kontaktpersoner:

Johanna Larsson (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 29 31
E-post: johanna.larsson@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.