Skip to main content

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 13 mars

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 07:44 CET

På kultur- och fritidsnämndens möte 13 mars beslutades bland annat om kommunal finansiering av dagkolloveckor och sommarlovsaktiviteter, en verksamhetsplan och en utredning inom öppen fritidsverksamhet.

Kommunal finansiering av dagkolloveckor och sommarlovsaktiviteter 2019

Sedan 2016 har Karlstads kommun får statligt stöd på 1,6 miljoner kronor till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6–15 år. Kommunen har fördelat pengarna till föreningslivet, studieförbund och även internt vilket har resulterat i många kvalitativa aktiviteter att välja på. 2018 hade vi närmare 13 000 deltagartillfällen på dessa gratisaktiviteter. Eftersom det statliga sommarlovsstödet verkar försvinna för kommunerna 2019, kommer Karlstads kommun att själva bekosta sommarlovsaktiviteter och då främst dagkolloveckor för 700 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att 700 000 kronor beviljas till dagkolloveckor och sommarlovsaktiviteter 2019. Fördelning enligt följande: 300 000 kronor från kultur- och fritidsnämndens egna kapital, 200 000 spontanidrott- och spontankulturstöden, 100 000 samverkan barn och unga, 100 000 barn- och ungdomskulturkontot. Detta beslut gäller under förutsättning att Karlstads kommun inte får något statligt stöd för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2019. Om det statliga stödet ändå kommer att betalas ut upphör detta beslut att gälla, och de statliga pengarna används istället.

Dnr KFN-2019-83 Dpl 46

Verksamhetsplan för 2019

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet styrs av kultur- och fritidsnämndens reglemente samt av politiska beslut inom specifika områden. Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter kopplade till kultur- och fritidsnämndens antagna mål. Den löpande verksamhet som följer av reglementet beskrivs inte i den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen, utan speglas i de mer detaljerade planer som verksamheterna upprättar.

I verksamhetsplanen ingår bland annat att:

  • Utvärdera konstsnöspåret på Tuggelite.
  • Utredning kring nolltaxa.
  • Påbörja arbetet med att kombinera utegym med konst och kultur längs en sträcka för en ny typ av stadsmotionsspår.
  • Arbeta strukturerat med att öka barn och ungas delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter.
  • Fortsätta arbetet med gratis lovaktiviteter och i samarbete med andra aktörer erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skolloven till barn och unga.

Dnr KFN-2019-61 Dpl 01

Målgrupper och åldersgränser inom öppen fritidsverksamhet

Det har framkommit att det varit otydligt vilka målgrupper som den öppna fritidsverksamheten har riktat sig till. Samhället förändras ständigt och därför behöver den öppna fritidsverksamheten undersöka hur man kan nå nya målgrupper.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade idag att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att se över åldersgränserna på Ungdomens hus (UNO), i samverkan med ungdomsfullmäktige. Förvaltningen ska även se över vilka ålders- och målgrupper som fritidsgårdarna och parklekarna riktar sig till. Kultur- och fritidsförvaltningen får också i uppdrag att undersöka hur man kan utveckla den öppna fritidsverksamheten så att den blir mer tillgänglig, öppen och flexibel. Arbetet med de båda uppdragen ovan ska rapporteras till kultur- och fritidsnämnden i oktober 2019. Även den nya verksamheten på Kronoparken omfattas men de behöver rapportera till nämnden först i oktober 2020, innan de öppnar upp sin nya verksamhet i den nya samlokaliserade lokalen.

Dnr KFN-2019-104 Dpl 47


Kontaktpersoner:

Lina Larhult (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden
Telefon: 054-540 50 56
E-post: lina.larhult@karlstad.se

Mats Ahrén, kultur- och fritidsdirektör
Telefon: 054-540 24 52
E-post: mats.ahren@karlstad.se

Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.