Skip to main content

Teknik- och fastighetsnämndens beslut i korthet 13 februari

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 16:15 CET

Nya driftinstruktioner för hamnen och förkortad förbudstid mot fordonstrafik i Tingvallastan nattetid. Det var några av de ärenden som togs upp i teknik- och fastighetsnämnden idag.

Förändring av taxor för upplåtelse av mark

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått ett uppdrag att göra Stora torget i Karlstad mer attraktivt för torghandlare och besökare. I samband med arbetet för en ordnad enhetlig torghandel med en utökad service för torghandlare vill förvaltningen justera taxorna för torghandel.

Teknik- och fastighetsnämnden har redan fattat beslut om att taxorna för upplåtelse av mark precis som vanligt räknas upp utifrån KPI 2019. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen behöver några av de övriga taxorna däremot förtydligas eller på annat vis ändras av olika anledningar.

Taxor som föreslås ska ändras är torghandelstaxan och taxan för arrangemang på Stora torget, Norra fältet och Sandgrundsudden. En särskild taxa för food trucks för uppställning på Stora torget har tagits fram och i förslaget ingår även att taxan för försäljning av granar, uppsättning av banderoller och materialupplag vid exempelvis fjärrvärme tas bort.

Beslut: Teknik och fastighetsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt samlad handläggning.

Införande av nya driftinstruktioner i Karlstads kommuns hamnområde

2008 beslutade kommunfullmäktige att överlåta ansvaret för kommunens hamnmyndighet till teknik- och fastighetsnämnden. Som komplement till den hamnordning som idag reglerar verksamheten i hamnen har det tagits fram ett förslag på driftinstruktioner för hamnen. I driftsinstruktionerna behandlas hela hamnområdet som en sammanhållen geografisk yta, med samma driftinstruktioner för hela området.

Driftinstruktionen är till skillnad från hamnordningen av civilrättslig karaktär. Kortfattat är driftinstruktionen till för den som använder hamnområdet ur verksamhetsperspektivet och inte för den allmänna ordning och säkerheten. Instruktionen är tänkt att fylla ut det utrymme hamnordningen lämnar. Driftinstruktioner är centrala för den dagliga verksamheten då de mer detaljerat beskriver hur man ska bete sig och agera, både som ansvarig för verksamheten och som brukare.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner de nya driftinstruktionerna för Karlstads kommuns hamnområde.

Årsredovisning 2018 för teknik- och fastighetsnämnden

Kommunens samtliga nämnder ska ta fram en årsredovisning som kommunfullmäktige sedan tar ställning till i bokslutet för 2018. Nedan följer en sammanställning av teknik- och fastighetsnämndens årsredovisning.

Förvaltningen skattefinansierade resultat uppgick till 213 miljoner vilket innebär ett underskott på 15 miljoner mot budget. Den avgiftsfinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 13,5 miljoner. Årets investering inom den skattefinansierade verksamheten uppgår till 709 miljoner.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.

Utvärdering av avstängning nattetid för bilkörning i Tingvallastaden

I oktober 2018 förlängdes det körförbud i Tingvallastaden som funnits sedan 2003, på grund av problemet med höga ljudnivåer från bilar nattetid. Förbudet gäller alla dagar i veckan 00.00-06.00. Efter en utvärdering av det utökade körförbudet föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att tiden ska ändras till att gälla samtliga dagar mellan kl. 00:00-05:00, bland annat för att underlätta för tågresenärer som ska resa med tidiga morgontåg.

Förvaltningen föreslår även att utformningen av förbudet mot motortrafik ändras för att inte längre gälla fordon vars förare eller passagerare har parkeringstillstånd för rörelsehindrade med målpunkt inom området, fordon som brukas av Försvarsmakten samt fordon som ingår i bilpool inom området.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkänner förslaget om att ändra tiderna för förbud mot bilkörning i Tingvallastaden nattetid, samt ändra utformningen av förbudet mot fordonstrafik. Ändringen börjar gälla när nya skyltar är uppsatta, inom ett par veckor.

Ansökan om fortsatt brytning av berg vid bergtäkt Hynboholm

Grus och Makadam i Värmland AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt brytning av berg vid bergtäkten i Hynboholm. Ansökan omfattar brytning av totalt 6 miljoner ton berg under 20 år. Den fortsatta brytningen planeras ske på djupet, under nuvarande grundvattennivå, inom det område som redan är utbrutet. Verksamhetsområdet ligger inom tertiär skyddszon för Hynboholms vattenskyddsområde.

Förvaltningen anser att täktverksamhet i grundvattnet inte är förenligt med grundvattenskyddet för vattentäkten. Både vattentäkten och vattenförekomsten Sörmon har ett högt skyddsvärde. Risker med verksamheten och att lämna en grundvattensjö gör att förvaltningen inte anser att en ansökan om täktverksamhet i grundvatten ska tillåtas av Mark- och miljödomstolen. Nyttan av vattenförsörjningen väger tyngre än nyttan av denna bergtäkt under grundvattenytan.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avråder Mark- och miljödomstolen att bevilja tillstånd för täktverksamhet.

För mer information kontakta:

Teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) på telefon 054-540 12 78 eller teknik- och fastighetsdirektör Per-Anders Bergman, 054-540 65 72.

Bifogade filer

PDF-dokument