Skip to main content

Tre detaljplaner går ut på samråd efter beslut i stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 16:42 CEST

Idag 11 april hade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde. Då beslutade de att gå ut med tre detaljplaner på samråd.

Detaljplan för 10-15 nya bostäder i Molkom går ut på samråd

Fastighetsägaren till Molkoms bruk har begärt planändring för att kunna bygga bostäder på ett område vid Molkomssjön. Förslaget till detaljplan innebär möjlighet att uppföra mellan 10-15 bostäder och går nu på samråd så att närboende och myndigheter kan lämna synpunkter.

Enligt förslaget till detaljplan ska husen placeras på ömse sidor av en ny väg som följer områdets topografi. Bebyggelsen placeras för att skapa bostäder med utsikt mot vatten och för att ge området en samlande utformning utmed den nya vägen. Gångstråken är sammanhängande utmed vattnet där en brygga och båtplatser planeras. En bro för gång- och cykeltrafik planeras över vattnet mot Molkoms bruk för att i förlängningen ansluta mot Molkoms centrum.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd.

Detaljplan för polishuset, ny utryckningsväg och bättre entré till Norra fältet går ut på samråd

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Brandstationen 2 mm för att möjliggöra tillbyggnad av polishuset och anlägga en ny utryckningsväg direkt till E18, samt att skapa en entré till Norra fältet.

Planförslaget innebär att befintlig utryckningsväg flyttas närmare bäcken Sandbäcken och därmed ger plats för en tillbyggnad av polishuset i fyra våningar. Nuvarande förbindelse från polishuset till Norra fältet tas bort, och en ny parkering anordnas på Norra fältet utmed Infanterigatan. Parkeringen utformas så att den blir en trevlig entré till Norra fältet. Från Infanterigatan anläggs en särskild utryckningsväg till E18 för blåljustrafik.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd.

Detaljplan för nytt flerbostadshus Herrhagen får ut på samråd

Fastighetsägaren till Glasberget 23 vill bygga ett nytt bostadshus på egen mark intill Karlagatan på Herrhagen. Kommunen har därför tagit fram ett förslag till detaljplan som innebär att det går att bygga ett hus i vinkel med fyra våningar mot Karlagatan och fem mot gården. Det finns en parkering på platsen idag så det skapas en ny parkering inom gården som ersättning.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd.

För mer information, kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

Henrik Lindblom (L), andre vice ordförande, telefon 054-540 80 01

Bifogade filer

Word-dokument