Skip to main content

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 13 februari

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 15:31 CET

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ej verkställda beslut – oktober – december 2018

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och till kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det fjärde kvartalet fanns det 22 beslut enligt socialtjänstlagen som inte blivit verkställda inom tre månader. 21 av besluten gäller bostad med särskild service och ett beslut gäller ledsagning.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fanns 32 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 15 av besluten gäller bostad med särskild service. De övriga gäller korttidsvistelse (ett), avlösarservice i hemmet (fyra), kontaktperson (fem), daglig verksamhet (två) och ledsagarservice (fem).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON-2019-17 Dpl 34, VON-2019-18 Dpl 34

Ansvarig handläggare: tillsynschef Christina Millner, 054-540 55 09.

Upphandling av trygghetsskapande tjänster för särskilt boende

Kommunens särskilda boenden (vårdboenden och trygghetsboenden) enligt socialtjänstlagen har idag olika lösningar av trygghetslarm installerat från olika leverantörer på marknaden. För att få ett samlat grepp för de boenden som står inför behov av att inom en snar framtid förnya trygghetslarms-systemet upphandlar vård- och omsorgsnämnden helhetslösningar för sex stycken boenden.

Beslut

Upphandlingsdokumentet godkändes och avtalsperioden blir 2019-09-01 till och med 2023-08-31 med möjlighet till förlängning i upp till två år.

Dnr VON-2018-316 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Frejsjö, 054-540 55 62.

Uppföljning av intern kontroll

Varje år ska nämnderna följa upp och redovisa till kommunstyrelsen hur de arbetat med intern kontroll under året.

Beslut

Uppföljningen av intern kontroll 2018 godkändes och redovisas till kommunstyrelsen.

Dnr VON-2019-22 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Jenny Söderberg Lundsholt, 054-540 54 50.

Årsredovisning för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska resultat för 2018 redovisar ett underskott på 8,7 miljoner kronor. Bidragande orsaker till underskottet var ökade nettokostnader för assistans och LSS-verksamheten.

Beslut

Årsredovisningen godkändes och översänds till kommunstyrelsen.

Dnr VON-2019-29 Dpl 10

Ansvarig handläggare: ekonomichef Tapani Savallampi, 054-540 55 57.

Bifogade filer

PDF-dokument