Skip to main content

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 14 mars

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 16:48 CET

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint, 070-614 14 90 eller ansvarig handläggare för respektive ärende.


Motion om LSS-råd

Sverigedemokraterna har föreslagit i en motion att kommunen ska utreda möjligheten att införa ett LSS-råd med uppdrag att bedriva ett förbättrings- och effektiviseringsarbete i samverkan med brukarföreningar inom LSS-området.

Förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås med hänvisning till att det som efterfrågas redan uppfylls i form av råd för personer med funktionsnedsättning och brukardialog.

Dnr VON-2018-59 Dpl 00

Ansvarig handläggare: förvaltningssekreterare Ulrika Johansson, 054-540 55 41.

Uppföljning intern kontroll

Varje år ska nämnderna följa upp och redovisa till kommunstyrelsen hur de arbetat med intern kontroll under året.

Beslut

Uppföljningen av intern kontroll 2017 godkändes och redovisas till kommunstyrelsen.

Dnr VON-2017-408 Dpl 01

Ansvarig handläggare: beställarchef Mikael Lind, 054-540 54 52.

Planen för uppföljning av intern kontroll för 2018 godkändes

Varje år ska vård- och omsorgsnämnden anta en plan för vad nämnden särskilt ska följa upp under året. Alla förtroendevalda i nämnden samt tjänstepersoner på förvaltningen har varit med i arbetet med att ta fram planen.

Beslut

Planen för intern kontroll 2018 godkändes.

Dnr VON-2018-54 Dpl 01

Ansvarig handläggare: beställarchef Mikael Lind, 054-540 54 52.

Tillsynsberättelsen för 2017 godkändes

Tillsynsberättelsen redovisar de uppföljningar och den tillsyn som gjorts av tillsynsenheten under året inom den egna verksamheten och hos de privata utförarna. Tillsyn planeras och utförs enligt en fastställd treårsplan. Förutom det görs granskningar på förekommen anledning eller utifrån andra initiativ.

Beslut

Tillsynsberättelsen för 2017 godkändes.

Dnr VON-2018-53 Dpl 34

Ansvarig handläggare: tillsynschef Christina Millner, 054-540 55 09.

Bifogade filer

PDF-dokument