Skip to main content

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 23 november

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2018 13:43 CET

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Marléne Lund Kopparklint, 070-614 14 90 eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.


Ej verkställda beslut – juli till september

Varje kvartal ska kommunen redovisas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och till kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det tredje kvartalet 2018 fanns det 15 beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen som ej blivit verkställda inom tre månader.

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fanns 33 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. 14 av besluten gäller bostad med särskild service. De övriga gäller ledsagarservice (fyra), kontaktperson (åtta), avlösarservice i hemmet (två), korttidsvistelse (ett) och daglig verksamhet (fyra).

Beslut

Redovisningen godkändes.

VON-2018-340 Dpl 34, VON-2018-341 Dpl 34

Ansvarig handläggare: tillsynschef Christina Millner, 054-540 55 09.

Ersättning till utförare av hemtjänst

Inför varje år ska ersättningen per timme till externa hemtjänstutförare enligt LOV räknas om. Priser ska kontrolleras mot kommunens faktiska kostnader året innan.

Beslut

Ersättningen 2019 blir 432 kronor per timme inom tätortsområdena och 488 kronor inom glesbygdsområdena.

Dnr VON-2018-381 Dpl 11

Ansvarig handläggare: Tapani Savallampi, 054-540 55 57.

Upphandling av bemanning av legitimerad personal

För att ha möjlighet att tillfälligt anlita legitimerad vårdpersonal från bemanningsföretag har vård- och omsorgsförvaltningen ramavtal med sex företag. Avtalet löper till och med 31 december 2018. Avtalet nyttjas främst för köp av sjuksköterskebemanning men även för sjukgymnaster/ fysioterapeuter och arbetsterapeuter i mindre omfattning. För att kunna ha denna möjlighet även i fortsättningen görs en ny upphandling.

Beslut

En ny ramavtalsupphandling genomförs med avtalstid från och med 2019-02-04 till och med 2021-01-31. Avtalet ska kunna förlängas totalt två år med ett år i taget. Förfrågningsunderlaget som tagits fram godkändes.

Dnr VON-2018-351 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Ljungh, 054-540 60 39.

Upphandling av webbaserat enkätverktyg med visuellt stöd för personer i behov av kognitiva anpassningar

Inom vård- och omsorgsförvaltningen genomförs återkommande kund- och brukarundersökningar och andra kundenkäter för att följa upp verksamheten. För att så många kunder som möjligt ska kunna besvara kund- och brukarenkäter och andra uppföljningsfrågor på egen hand upphandlas ett kognitivt hjälpmedel i form av ett webbaserat enkätverktyg med pictogrambilder eller liknande för personer i behov av kognitivt stöd.

Beslut

Förfrågningsunderlaget som tagits fram godkändes. Avtalstiden löper från och med 2019-04-01 till och med 2022-03-31. Avtalet ska kunna förlängas totalt två år med ett år i taget.

Dnr VON-2018-315 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Frejsjö, 054-540 55 62.

Ungdomar som resurs inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgsförvaltningen har under 2018 genomfört ett pilotprojekt där ungdomar har arbetat med olika aktiviteter på tre vårdboenden i Karlstads kommun. Syftet med projektet var förhöja livskvaliteten för kunderna och främja att yngre i ökad omfattning erbjuds möjlighet till extrajobb inom vård och omsorg. Då utvärderingen visat att detta varit en framgångsrik insats beslutade vård- och omsorgsnämnden i juni 2018 att genomföra en upphandling av tjänsten som ska finnas på sex av förvaltningens vårdboenden.

Beslut

Det förfrågningsunderlag som tagits fram godkändes. Avtalstiden löper från och med 2019-05-01 till och med 2020-12-31. Avtalet ska kunna förlängas totalt två år med ett år i taget.

Dnr VON-2018-332 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Ljungh, 054-540 60 39.

Bifogade filer

PDF-dokument