Skip to main content

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 11 mars

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 16:08 CET

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.


Upphandlingsdokumenten för upphandling av entreprenad för vårdboendena Gruvan, Fryken och Granberga godkändes

Karlstads kommun har idag två vårdboenden på entreprenad av totalt elva vårdboenden. Vård- och omsorgsförvaltningen har genom ett politiskt initiativ från det blågröna styret i vård- och omsorgsnämnden tidigare utrett förutsättningarna för att genomföra en upphandling som skapar möjlighet att driva fler platser inom vårdboende/trygghetsboende på entreprenad.

Vård- och omsorgsförvaltningen har mot bakgrund av utredningen tagit fram upphandlingsdokument för att lägga ut de tre vårdboendena Gruvan, Fryken och Granberga på entreprenad.

Beslut

Upphandlingsdokumenten som tagits fram godkändes. Upphandlingen omfattar extern drift i form av heldygnsomsorg och omvårdnad inklusive delegerad och ordinerad hälso- och sjukvård. Anbud lämnas på ett, två eller alla objekt. Utvärderingen baseras på bästa förhållande mellan pris (vårddygnspris) och kvalitet. Avtalstiden gäller från och med 2020-12-01 till och med 2024-11-30. Avtalet ska kunna förlängas totalt fem år.

VON-2019-376 Dpl 14

Ansvarig handläggare: upphandlingsledare Karin Frejsjö, 054-540 55 62.

Ej verkställda beslut – oktober till december 2019

Varje kvartal ska kommunen redovisa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om det finns beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Uppgifterna om ej verkställda beslut redovisas också till kommunrevisionen och till kommunfullmäktige.

Vid rapporteringen efter det fjärde kvartalet 2019 fanns det 20 beslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, som inte blivit verkställda inom tre månader. 16 av besluten gäller särskilt boende. De övriga gäller ledsagning (två) och kontaktperson (två).

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, fanns 29 beslut som inte blivit verkställda inom tre månader. Nio av besluten gäller ledsagarservice. De övriga gäller kontaktperson (nio), avlösarservice (ett), korttidsvistelse (två), bostad med särskild service (sex) och daglig verksamhet (två).

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON-2020-49 Dpl 34, VON-2020-50 Dpl 34

Ansvarig handläggare: tillsynschef Christina Millner, 054-540 55 09.

Tillsynsberättelsen för 2019 godkändes

Tillsynsberättelsen redovisar de uppföljningar och den tillsyn som gjorts av tillsynsenheten under året inom den egna verksamheten och hos de privata utförarna. Tillsyn planeras och utförs enligt en fastställd treårsplan. Förutom det görs granskningar på förekommen anledning eller utifrån andra initiativ.

Beslut

Tillsynsberättelsen godkändes.

Dnr VON-2020-47 Dpl 34

Ansvarig handläggare: tillsynschef Christina Millner, 054-540 55 09.

Verksamhetsberättelse för 2019 godkändes

Vård- och omsorgsförvaltningen har sammanfattat 2019 års verksamhet i en verksamhetsberättelse.

Beslut

Verksamhetsberättelsen godkändes.

Dnr VON-2020-48 Dpl 01

Ansvarig handläggare: utvecklingschef Marie Johansson, 054-540 55 56.


Bifogade filer

PDF-dokument