Kommunernas investeringar på rekordnivå - men goda finanser minskar lånebehovet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 06:00 CEST

Förra året ökade kommunsektorns investeringar till över 165 miljarder kronor, den högsta nivån någonsin, enligt en rapport från Kommuninvest. Investeringarna ökade med 14 procent, den största ökningen på över tio år. Det visar en ny rapport från Kommuninvest. Goda ekonomiska resultat i kommunerna gjorde dock att låneskulden, trots de höga investeringsvolymerna, bara ökade med 4 procent.

​Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:36 CEST

Kommuninvest har gett ut sin femte gröna obligation och den tredje i svenska kronor. På tisdagen emitterade det kommunala låneinstitutet en grön obligation om 3 miljarder kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok prissattes obligationen 2,5 räntepunkter under kurvan för Kommuninvests traditionella svenska obligationer. 29 placerare från elva länder deltog i transaktionen.

Kommuninvest offentliggör planer på ny grön obligation

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 09:56 CEST

​Kommuninvest planerar en ny grön obligation, den femte hittills och den tredje i svenska kronor, för finansiering av gröna investeringsprojekt i svensk kommunsektor. Kommuninvest har hittills beviljat totalt 35,2 miljarder kronor i Gröna lån till 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Nordea, SEB och Swedbank har utsetts till ledarbanker.

Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:54 CEST

Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att det utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies. Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH Ltd.

Miljonprogramsbostäder i Vårgårda blir självförsörjande på energi – Gröna lån finansierar

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 09:09 CEST

Solenergi, vätgas och batterilagring gör ett bostadsområde i Vårgårda självförsörjande på energi. Den unika energilösningen är först i Sverige för flerbostadshus och omfattar totalt 172 lägenheter. Projektet finansieras med Gröna lån från Kommuninvest, som nyligen passerat 35 miljarder kronor i beviljade lån till investeringsprojekt som främjar en hållbar samhällsutveckling.

Kommuninvest lånar 1 miljard dollar på tre år

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 16:20 CEST

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 9 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Obligationen, som förfaller 16 november 2021, utbetalar en halvårsvis kupong om 3,00 procent och emitterades till en nivå om 19,4 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i september 2021, motsvarande mid-swaps +3 räntepunkter. Detta är en av de lägsta nivåerna mot swapräntan som Kommuninvest någonsin emitterat en treårig obligation på. Det var även en av de lägsta nivåerna hittills i förhållande till amerikanska statsobligationer.

Orderboken uppgick till närmare 1,3 miljarder dollar och över 50 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker. Banker använder Kommuninvests obligationer i sina likviditetsportföljer.

Lånevillkor
Emittent Kommuninvest i Sverige AB
Storlek USD 1 miljard
Kupong 3,000 % halvårsvis
Förfallodatum 16 november 2021
Pris 99,799%
Ränta 3,103%%
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swapränta 3 räntepunkter
Ränteskillnad mot amerikanska staten 19,4 räntepunkter
Ledarbanker BofAML, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan

Kommuninvest fortsätter växa och finansierar idag cirka hälften av kommunsektorns totala låneskuld. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 130 miljarder kronor i långfristig upplåning under 2018, varav 114 miljarder har genomförts efter denna dollarupplåning.

Marcus Waineby, senior förvaltare upplåning på Kommuninvest, kommenterar:   

- Det här blev en lyckad transaktion för Kommuninvest. Investerarintresset var väl spritt geografiskt och omfattar såväl centralbanker, offentliga institutioner som banker och andra institutionella placerare.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska) som bifogas denna release.

Kontaktinformation

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Upplåning, tel: 070-696 77 69, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

​Kommuninvest har lånat upp motsvarande 9 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Den 3-åriga obligationen emitterades till en nivå om 19,4 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer, en av de lägsta nivåerna mot amerikanska staten som Kommuninvest någonsin emitterat en treårig obligation på.

Läs vidare »

Kommuninvest i Sverige AB (publ) delårsrapport 2018: Hög kommunal investeringstakt ökar efterfrågan på krediter

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 07:45 CEST

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (7) procent under första halvåret 2018, visar delårsrapporten. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 391,3 (523,7) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,70 (1,78) procent.

1 januari – 30 juni 2018 i sammanfattning

Kommunsektorns investerings- och upplåningsbehov fortsätter drivas på av stark befolkningstillväxt, urbanisering och demografiska förändringar. Sektorns upplåning ökade enligt Kommuninvests bedömning till 618 (600) miljarder kronor under perioden, motsvarande 12,9 (13,0) procent av BNP.

Kommuninvests utlåning ökade till 331 404,9 (310 147,3) mnkr. Kommuninvest stärkte sin position som den största långivaren till Sveriges kommuner och landsting/regioner, med en bedömd marknadsandel om 53 (51) procent av kommunsektorns totala upplåning. Volymen beviljade Gröna Lån ökade till 31 352,3 (26 933,7) mnkr avseende 179 (149) investeringsprojekt och 86 (81) kommuner samt landsting/regioner.

Under perioden ökade det egna kapitalet med 298,1 mnkr till 7 908,9 (7 610,8) mnkr.

Rörelseresultatet uppgick till 391,3 (523,7) mnkr, där variansen främst förklaras av förändringar i orealiserade marknadsvärdesförändringar. Exklusive marknadsvärdesförändringar uppgick rörelseresultatet till 305,0 (293,6) mnkr.

Balansomslutningen var 430 756,9 (356 942,6) mnkr, främst som en effekt av större likviditetsreserv och ökad utlåning. Räntenettot var 453,7 (424,4) mnkr.

Kommuninvest lever upp till samtliga krav gällande riskvägt kapital. Kapitalbasen utgörs enbart av kärnprimärkapital, varför såväl kärnprimärkapitalrelation, primärkapitalrelation som total kapitalrelation uppgick till 161,3 (212,4) procent.

Bruttosoliditetsgraden beräknad enligt EU:s kapitalkravsförordning CRR var 1,70 (1,78) procent. Kommuninvest bedömer sig med god marginal kunna möta det bruttosoliditetskrav som ska införas, se vidare avsnitt ”Kommande regelkrav - bruttosoliditet” i delårsrapporten. Efter konvertering av förlagslån till aktiekapital har Kommuninvests alternativa nyckeltal Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån utgått.

Kommuninvest ekonomisk förening hade vid periodens slut totalt 288 (288) medlemmar, varav 277 (277) kommuner och 11 (11) landsting/regioner. Inga nya medlemmar tillkom under perioden.

Kommentar från VD Tomas Werngren

- Fortsatt ökande investeringsvolymer pekar på betydelsen för kommunala låntagare att värna en hållbar finansiell ställning. Vi bedömer dock att den kommunala skuldsättningen även fortsättningsvis kommer att vara hanterbar och begränsad i relation till BNP. Mer än hälften av sektorns upplåning går via Kommuninvest och andelen ökar. Det är glädjande, då kund- och medlemsnytta är vår högsta prioritet.

Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner från Kommuninvests hemsida: www.kommuninvest.se

Informationen är sådan som Kommuninvest i Sverige AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl 08:00.

Jämförelsetal avseende resultaträkningen avser föregående år (1 januari–30 juni 2017). Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2017.

Frågor besvaras av:

Verkställande direktör Tomas Werngren, tel. 070-645 06 69

Ekonomi- och finanschef Patrick Nimander, tel 072-254 94 60

Chef för medierelationer Björn Bergstrand, tel. 070-886 94 76 alt. bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 400 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest i Sverige AB ökade sina utlåningsvolymer med 7 (7) procent under första halvåret 2018, visar delårsrapporten. Rörelseresultatet för de första sex månaderna uppgick till 391,3 (523,7) miljoner kronor och bruttosoliditetsgraden var 1,70 (1,78) procent.

Läs vidare »

Kommuninvest publicerar 2018 års externrevisorsutlåtande avseende ramverk för gröna obligationer

Nyheter   •   Jul 09, 2018 10:00 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, publicerar idag sin andra granskningsrapport avseende ramverket för gröna obligationer. Rapporten, som utförts av Kommuninvests externrevisor KPMG, har genomförts för att verifiera användningen av medel som erhållits vid emission av gröna obligationer.

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 17:10 CEST

S&P Global Ratings (S&P) har meddelat att det långfristiga kreditbetyget för Kommuninvest kvarstår på AAA med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+.

Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 07:30 CEST

​Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, uppdaterar sin prognos för långfristig upplåning till 110-125 miljarder kronor för 2018. Tidigare publicerad prognos var 85-100 miljarder kronor. Prognosen baseras på förväntat utfall 2018 av nyutlåning, omsättning av förfallande lån och förfall i upplåningsportföljen samt en bedömning av likviditetsreservens storlek vid utgången av 2018.

Bilder & Videor 20 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar