Skip to main content

Curatorn för Brasiliens designbiennal Adélia Borges gästar Stockholm!

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2014 15:33 CEST


Craft, Design and Social Change in Brazil

Tid: torsdag 3 juli 2014, kl.14.00 - 16.30

Plats: OBS! Cyklopen, Magelungsvägen 170, Högdalen

Gäst: designcurator Adélia Borges (São Paolo, Brasilien)

Språk: engelska

Hitta hit: T-banestation Högdalen (gröna linjen) sedan ca 7 min (650m) promenad

“I am interested in projects that can improve the lives of common people,

projects that have social impact and also projects for collective use.”
Adélia Borges


Bild/Image: Virkat verk från Guara/Crochet work from Guara

Foto/Photo: Mariana Chama

Välkommen till en eftermiddag med Adélia Borges på Cyklopen!

Adélia Borges är aktuell som curator för Brasiliens Designbiennal med temat Design for All i Florianópolis i maj 2015.Hon är en erfaren journalist, som ägnat de senaste 20 åren åt att föreläsa, göra utställningar och skriva om design och konsthantverk. Hon undervisar i designhistoria vid Fundação Armando Alvares Penteado/ FAAP, São Paolo och var direktör för Museu da Casa Brasileira, São Paulo 2003 - 2007. Hon är även del av det curatoriella teamet för nästa Triennal på Cooper Hewitt Design Museum i New York samt förslagsställare till Designs of the Year på London Design Museum.

I sin föreläsning på Cyklopen talar Adélia Borges om initiativ som gjorts för att stärka den materiella kulturen och olika lokala identiteter i Brasilien. Hon menar att det har skett i en dubbel riktning, konsthantverkare som inspirerar och informerar designer och tvärtom. Det här utbytet har ofta en tydlig social dimension och i de fall projekten lyckats har de bidragit till förbättrade levnadsvillkor. Iaspis organiserar Adélia Borges expertbesök i Sverige, där hon träffar yrkesverksamma utövare inom formområdet.

Föreläsningen är ett samarbete mellan Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer och Cyklopen.

Om Cyklopen

Cyklopen är ett icke-vinstdrivande frihetligt kulturhus, finansierat av brukarna och gästerna själva. Verksamheten bygger på en tro på mångfald, ekologi och en pluralistisk kultursyn. Målet är att skapa en plats där människor kan mötas, skapa och inspireras. Cyklopen utvecklas hela tiden – så trots att huset är färdigbyggt så är det alltid under konstruktion.


Vi samlade pengar, harvade oss igenom byråkrati, byggde, förlorade och byggde ett nytt Cyklopen för att vi tycker att Stockholm är en karg stad. Inte så tillvida att här inte finns intressanta människor, mer att det inte finns någon plattform för dessa att utvecklas och komma till tals. Nu talar vi inte om kändisarna som slår igenom med sin konst. Det vi talar om är de vanliga människornas möjlighet att leva kreativa liv, att själva bygga kultur. Cyklopen är ett uppror mot likriktning, konsumtionskultur och nolltoleranser. Vi har skapat detta tillsammans genom en direktdemokratisk struktur med kunskap som vi skapat kollektivt i workshops och genom ”trial and error”.

Huset ska fyllas med ditt intressanta projekt!

 

Victor Marx, arkitekt

Om Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Iaspis uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor. Iaspis verksamhet omfattar även ett internationellt och ett svenskt ateljéprogram samt en publik verksamhet med föreläsningar, seminarier och utställningar både i Sverige och utomlands.


Genom Iaspis är det möjligt att söka stipendium för internationellt kulturutbyte i form av utställningar, studie- och arbetsvistelser i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige. Iaspis bjuder in curatorer, kritiker och andra specialister för kortare eller längre expertbesök. Iaspis har ateljéer, projektrum, kontor och ett arkiv över svensk samtida bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk som ligger i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm.

För mer information se www.iaspis.se och www.cyklopen.se eller kontakta Iaspis-programmets projektsamordnare Annika Enqvist: ae@iaspis.se för högupplösta bilder mm.

Craft, Design and Social Change in Brazil

Time: Thursday 3 July 2014, 2.00 - 4.30 pm

Venue: N.B! Cyklopen, Magelungsvägen 170, Högdalen

Guest: Design curator Adélia Borges (São Paolo, Brazil)

Language: English

Directions: Underground station Högdalen (green line) and walk 7 min (650m)

“I am interested in projects that can improve the lives of common people,

projects that have social impact and also projects for collective use.”
Adélia Borges


Image: Crochet work from Guara

Photo: Mariana Chama

Welcome to an afternoon with Adélia Borges at Cyklopen

Adélia Borges is the curator of Brazil’s Design Biennial in Florianópolis, May 2015 on the theme of Design for All.An experienced journalist, Borges has devoted the last 20 years to lecturing, producing exhibitions and writing about design and crafts. She teaches Design History at Fundação Armando Alvares Penteado/ FAAP, São Paolo and was the director of Museu da Casa Brasileira, São Paulo in 2003 - 2007. She is also part of the curatorial team for the next Triennial at Cooper Hewitt Design Museum in New York and part of the team of nominators for the Designs of the Year at London Design Museum. Adélia Borges is invited to Sweden by Iaspis as a craft and design expert, curator and lecturer, meeting professional practitioners in the fields of applied arts.

In her lecture at Cyklopen, Adélia Borges will talk about initiatives that aim to strengthen Brazil’s material culture and different local identities. This, she claims, takes place in a two-way communication: artisans inspire and inform designers and vice versa. The exchange has often an explicit social dimension and the projects that have been successful have improved the quality of life.

The lecture is a collaboration between Iaspis, the Swedish Arts Grants Committee’s international programme for visual and design artists, and Cyklopen.

About Cyklopen

Cyklopen is a non-profit independent culture centre, financed by its users and guests. Its activities are based on a belief in diversity, ecology and a pluralist view of culture. The aim is to create a place where people can meet, create and be inspired. Cyklopen is constantly developing – so even though the building has been completed everything is always under construction.


We raised money, dragged ourselves through the bureaucracy, built, lost and built a new Cyklopen, because we think that Stockholm is a barren city. Not that there aren’t interesting people here, but because there is no platform where they can develop and make their voices heard. And we are not talking about the celebs who make a breakthrough with their art. We are talking about the ordinary people and their possibilities to lead creative lives and build their culture. Cyklopen is a rebellion against conformity, consumer culture and zero tolerance. We have created this together by a direct democratic structure with knowledge that we have fostered collectively in workshops and through “trial and error”. The house will be filled with your interesting projects!

Victor Marx, architect

About Iaspis

Iaspis is the Swedish Arts Grants Committee’s international programme for professional artists in the areas of visual art, design, crafts and architecture. Iaspis supports the fostering of contacts between artists in Sweden and actors on the international arena, enables professionals to develop artistically and improve their conditions. Iaspis’ activities also include an international and Swedish studio programme and a public programme of lectures, seminar and exhibitions in Sweden and abroad.


Iaspis allocates grants for international exchange such as exhibitions, study and work residencies abroad and international collaboration projects in Sweden. Iaspis invites curators, critics and other specialists for shorter or longer expert visits. Iaspis has studios, project rooms, offices and an archive of Swedish contemporary visual art, architecture, design and crafts located in the Swedish Arts Grants Committee’s building at Maria skolgata 83 on Södermalm in Stockholm.

For further information, please see www.iaspis.se and www.cyklopen.se or contact the Iaspis programme’s project coordinator Annika Enqvist: ae@iaspis.se for high resolution images etc.

 


Om Iaspis

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Iaspis uppdrag är att utveckla kontakter mellan konstnärer i Sverige och aktörer på den internationella arenan och på så sätt bidra till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbetsvillkor. Iaspis verksamhet omfattar även ett internationellt och ett svenskt ateljéprogram samt en publik verksamhet med föreläsningar, seminarier och utställningar både i Sverige och utomlands.


Genom Iaspis är det möjligt att söka stipendium för internationellt kulturutbyte i form av utställningar, studie- och arbetsvistelser i utlandet samt internationella samarbetsprojekt i Sverige. Iaspis bjuder in curatorer, kritiker och andra specialister för kortare eller längre expertbesök. Iaspis har ateljéer, projektrum, kontor och ett arkiv över svensk samtida bildkonst, arkitektur, design och konsthantverk som ligger i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 på Södermalm i Stockholm.

För mer information se www.iaspis.se 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.