Skip to main content

Så kan vinterunderhåll bli billigare, miljövänligare och energisnålare

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:13 CET

Med ny teknik kan plogning, saltning och sandning ge billigare vägunderhåll, bättre miljö och minskad energiförbrukning. Det visar den senaste forskningen från KTH och Centrum för Drift och Underhåll, CDU, som presenteras 17 november.

CDU har fått allt större uppmärksamhet i takt med att bristerna i underhållet av den svenska infrastrukturen blivit alltmer uppenbara. Under seminariedagen i Spårvagnshallarna i Stockholm varvas de senaste forskningsrönen med lärdomar från förra vinterns tågkaos.

Trafikverket presenterar hur snökaos i trafiken kan undvikas och hur forskning kan höja effektiviteten i transportinfrastrukturen.

Några av CDU:s doktorander berättar om pågående forskning som rör vad eftersatt infrastruktur orsakar och de kostnader som blir följden:

Lina Nordin, Göteborgs universitet, forskar kring vilka transporter inom vägdriften som kan göras mer energisnåla. Hon undersöker bl a hur man kan ploga, salta och sanda på ett mer energieffektivt sätt.

Mats Riehm, KTH, har utvecklat en ny teknik som ska minska onödigt saltande, sandande och plogande av vägarna. Genom sensorteknik ska rätt mängd salt eller sand kunna spridas vid rätt tidpunkt. Det ger billigare vägunderhåll och spar både energi och miljö.

Joakim Forsman, LTU, representeras av sin handledare, Tommy Edeskär. Hans forskning syftar till att ta fram riktlinjer så att projektering sker utifrån LCC-tänkande, d v s livstidskostnader. I dag finns inga riktlinjer för hur framtida kostnader för drift och underhåll av planerad ny infrastuktur ska beräknas, utan enbart från schablonvärden - oberoende av teknisk lösning. När Förbifart Stockholm planeras kan verktyget användas för att ta fram kostnadsunderlag till beslutsfattarna om man t ex ska satsa på bro, tunnel eller väg. Förutom Trafikverket har konsulter och entreprenörer nytta av verktyget.

Abukar Warsame, KTH, forskar kring kvalitet.  Var uppstår de mest kostsamma felen vid byggnation av broar och tunnlar? Genom att samla och tillgängliggöra analyser av tidigare erfarenheter i en databas kan kvaliteten höjas.

I år medverkar representanter från Malmö stad, Skanska, Svevia, Trafikverket och WSP på CDU-dagen. Den vänder sig till beställare, entreprenörer, konsulter, doktorander, teknologer, beslutsfattare, politiker och andra intresserade.

Seminariets moderator är civilingenjör Håkan Westerlund, föreståndare CDU.

Centrum för drift och underhåll, CDU, fokuserar som enda svenska forskningsorgan
enbart på drift och underhåll av infrastruktur. Viktiga utgångspunkter är kundnytta, långsiktig hållbarhet och samklang med övergripande politiska mål. CDU förser samhället med kompetens och med forskarutbildade civilingenjörer och samhällsvetare som kan minimera livscykelkostnaden för teknisk infrastruktur. Läs mer: http://cdu.infra.kth.se/

Datum:     Onsdagen den 17 november.

Tid:           9.00–17.30, därefter middag. Föranmälan krävs för lunch och middag.

Plats:        Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm (T-bana Rådmansgatan).

För information och anmälan:

Birgitta Björkskär, pressansvarig för konferensdagen, 070-747 58 68, birgitta@bjorkskar.se
Håkan Westerlund, föreståndare CDU, 08-790 69 43, 0708-260 490, hakanwes@infra.kth.se  

Program

9:00 Registrering och kaffe

9:30 Välkomsthälsning

Björn Östlund, ordförande CDU

9:45 Presentation av CDU:s verksamhet

Håkan Westerlund, föreståndare CDU

10:00 Hur kan forskningen inom drift och underhåll medverka till en ökad effektivitet i transportinfrastrukturen?

Torbjörn Suneson, strategidirektör Trafikverket

10:20 Vad kan vi lära från förra vinterns brister i järnvägsinfrastrukturen?

Patrik Lundin, civilingenjör Trafikverket

10:40 Erfarenheter från branschgemensam utveckling inom drift och underhåll

Patrik Lidström, utvecklingskoordinator Svevia

11:00 Paus med frukt

11:15 Hur kan drift- och underhållsforskningen möta behoven i den kommunala gatu- och väghållningen?

Bo Andersson, avdelningschef Malmö stad

11:45 Kan vi som konsulter ta ett LCC-ansvar?

Joakim Köhler, WSP

12:15 Lunch

13:45 Energieffektivisering av ett driftsområde

Dan-Magnus Sköld, regionchef infraservice Skanska

Lina Nordin, doktorand vid Göteborgs universitet, e-post: lina.nordin@gvc.gu.se

14:05 Det nya Trafikverkets syn på drift- och underhållsfrågorna

Björn Östlund, chef verksamhetsområde trafik, Trafikverket och ordförande CDU

Frågestund

15:00 Kaffe

15:30 Sensorutveckling för effektiv vinterdrift

Mats Riehm, doktorand vid KTH, e-post: riehm@kth.se

16:00 LCC-aspekter på investeringar
Joakim Forsman, doktorand vid LTU, representeras av sin handledare Tommy Edeskär, e-post: tommy.edeskar@sweco.se

16:30 Metoder att uppnå kvalitetssäkrare anläggningsprojekt

Abukar Warsame, doktorand vid KTH, e-post: abukar@abe.kth.se

16:50 Avslutning

Björn Östlund, ordförande CDU

17:30 Middag i Spårvagnshallarna