Skip to main content

Kommunbolag vill sälja Stripa gruvmiljö

Nyhet   •   Okt 20, 2016 22:03 CEST

Lindesbergs kommunala bolag Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB vill sälja Stripa gruvmiljö till en "intressent" som har för avsikt att utveckla byggnadsminnesmärket ”Stripa Gruvmiljö” och bedriva egen verksamhet på området.

Frågan kommer att behandlas av kommunstyrelsen på tisdag (25 oktober) med Roger Sixtensson (VD på Fastigheter i Linde AB) som föredragande.

"Besök Linde AB och Fastigheter i Linde AB ställer sig positiva till en försäljning, och bedömer att intressenten med ett gott samarbete med samtliga nu etablerade verksamheter kan utveckla gruvmiljön på ett bättre sätt än vad de kommunala bolagen idag klarar av", enligt underlag till kommunstyrelsen.

Frågan bedöms vara av principiell vikt, därför har VD för Fastigheter i Linde AB inkommit med en skrivelse där det framgår att bolaget önskar Lindesbergs kommuns yttrande i frågan om en eventuell försäljning av fastigheten Guldsmedshyttan 7:10, Stripa gruvmiljö, under affärsmässiga former:

"Fortsätter den kulturella satsningen"

Så här skriver Roger Sixtensson till kommunstyrelsen:

"Fastigheter i Linde AB (FALAB) har mottagit ett intresse att förvärva Stripa Gruva. Intressenten har för avsikt att utveckla byggnadsminnesmärket ”Stripa Gruvmiljö” och bedriva egen verksamhet på området. En verksamhet som inte kommer att störa/konkurrera med befintliga verksamheter. Tvärtom så är ambitionen att gemensamt med övriga etablerade verksamheter fortsätta såväl den kulturella satsningen som den byggnadstekniska.

Besök Linde AB (BELAB) har deltagit i processen och ställt sig positiv till en försäljning. FALAB och BELAB bedömer att intressenten kan, med ett gott samarbete med samtliga nu etablerade verksamheter, utveckla gruvmiljön på ett bättre sätt än de kommunala bolagen idag klarar av. Intressenten är väl införstådd i de krav som ställs från Länsstyrelsen avseende byggnadsminnesmärkningen av fastigheten. Dessa krav följer byggnaderna och är inte knutna till ett kommunalt ägande, direkt eller indirekt.

Då FALAB:s styrelse ställt sig positiv till en försäljning men konstaterat att frågan är av "större vikt” har frågan vidareförts till Linde Stadshus styrelse, vilken tidigare har fört den linjen att bolagsverksamheten runt Stripa Gruva måste visa positiva resultat inom en tvåårsperiod (2016-2017). Ett krav som både BELAB och FALAB idag ser stora svårigheter att nå.

Linde Stadshus styrelse har bedömt att kommunfullmäktige skall beredas tillfälle att yttra sig innan slutligt beslut fattas i bolagsstyrelserna. Linde Stadshus styrelse ställer sig dock positiv till en försäljning av fastigheten. BELAB:s styrelse är informerad och ställer sig också positiv till en försäljning.

Då verksamheten runt gruvan genererar negativa resultat för både FALAB och BELAB kan köpeskillingens storlek anpassas till detta faktum. Bolagens investerade medel de sista åren måste också utgöra en parameter för köpeskillingens nivå. I annat fall gör sig FALAB skyldig till ”gynnande av enskild” och agerar inte affärsmässigt, båda fallen inte förenliga med de krav som ställs på FALAB:s verksamhet.

Bolagskoncernen eftersöker således ägarens yttrande i den principiella frågan om en eventuell försäljning av fastigheten Guldsmedshyttan 7:10 under affärsmässiga former".