Skip to main content

Lindesbergs kommun svarar på överklagan om Stripa-försäljning

Nyhet   •   Jan 09, 2017 20:00 CET

"Det fanns en viss brådska i ärendet - därför togs inte ärendet upp vid kommunstyrelsens beredande sammanträdet utan endast vid beslutande sammanträde", skriver Lindesbergs kommun i sitt yttrande till Förvaltningsrätten beträffande beslutet i kommunfullmäktige att tillåta en försäljning av Stripa gruvmiljö.

I november beslutade kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att tillåta den kommunala bolaget Fastigheter i Linde AB att sälja Stripa gruvmiljö. Beslutet har överklagats hos Förvaltningsrätten av en privatperson som menar att ärendet inte var tillräckligt berett av kommunstyrelsen innan ärendet skickades vidare till fullmäktige för beslut.

Enligt kommunallagen ska ärenden beredas i en nämnd innan de avgörs av fullmäktige. I Lindesbergs kommun har kommunstyrelsen en beredande del och en beslutande.

"Ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen bereds i vanliga fall vid det beredande kommunstyrelse-sammanträdet månaden innan för att sedan behandlas vid beslutande kommunstyrelse-sammanträde månaden efter", skriver Lindesbergs kommun i sitt yttrande: "I detta fall ansågs det finnas en viss brådska i ärendet vilket är anledningen till varför ärendet inte togs upp vid det beredande sammanträdet utan endast vid beslutande kommunstyrelsesammanträde".

"Fanns tid att diskutera före beslut"

Försäljning av Stripa gruvmiljö godkändes av kommunstyrelsen i oktober. En kompletterande skrivelse från Länsstyrelsen om Stripa gruvmiljö behandlades av kommunstyrelsen efterföljande månad (29 november) och fanns med som underlag vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet samma dag.

"Innehållet i den blev dock känt av kommunstyrelsens ledamöter vid utskicket av kallelsen till kommunstyrelsen en vecka innan sammanträdet. Denna handling är offentlig och kallelsen fanns även att läsa på kommunens webbplats. Det fanns även möjlighet för partigrupperna att utifrån det diskutera det tidigare beslutet och den tillkomna handlingen innan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlade ärendet", skriver Lindesbergs kommun.

"Information om intressenten inte relevant"

Beträffande hänvisning till affärssekretess för att inte ange vem som är intressenten som visat sitt intresse för att köpa Stripa gruvmiljö svarar kommunen:

"Då ärendet ses som ett principiellt beslut som rör möjligheten att sälja fastigheten - inte försäljning till en specifik köpare - är information om intressenten inte relevant inför beslut i detta ärende".

"Området är sedan tidigare byggnadsminnesförklarat och detta gäller oavsett ägare. Detta påverkar även vilken typ av verksamhet som kan bedrivas där vilket kommer att beaktas vid en eventuell försäljning", skriver Lindesbergs kommun som "med bakgrund av detta motsätter sig yrkandet att ärendet inte beretts på rätt sätt".