Skip to main content

Region Örebro län söker utvecklingsledare till Kultur och ideell sektor

Nyhet   •   Aug 18, 2015 08:00 CEST

Region Örebro län söker utvecklingsledare som ska arbeta med utvecklingsfrågor inom regional kultur utifrån Örebro läns kulturplan. Utvecklingsledaren ska handlägga regionala kulturstöd, medverka i regionala nätverk och har samordningsansvar för länets kulturkonsulenter. Vederbörande ska även en samordnande funktion för utvecklingsarbete vad gäller perspektiven barn och unga samt kultur och hälsa.

Region Örebro läns förvaltning Regional utveckling verkar för den regionala utvecklingen i vår region. Uppdraget är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Region Örebro län. Ansvarsområdet är brett och sträcker sig från folkhälsa, utbildning och kultur till näringslivsutveckling, trafik och samhällsplanering. Förvaltningen består av ca 300 medarbetare.

Område Kultur och ideell sektor arbetar på uppdrag av nämnden för regional tillväxt samt fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn. Ett viktigt styrdokument är kulturplanen för Örebro län. Området bereder underlag för fördelning av medel och uppdrag till kulturverksamhet som Region Örebro län är delaktig i, och ska utveckla och verka för den regionala kulturen.

Kultur och ideell sektor: Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande. Region Örebro län har det övergripande ansvaret för regional kulturverksamhet och ingår i samverkansmodellen. Modellen innebär att statliga kulturmedel fördelas regionalt med den regionala kulturplanen som utgångspunkt. Genom samverkansmodellen har Örebro län fått ett ökat ansvar för utveckling, uppföljning och finansiering av länets kultur. Länets kulturplan har förlängts och gäller till och med 2015. 

Kultur och ideell sektor inom Region Örebro län styrs av Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn som är underställd nämnden för regional tillväxt. Fokusnämnden består av 15 ledamöter med Bengt Storbacka (Lindesberg) som ordförande.