Skip to main content

"Regional kulturgaranti kräver mer stöd till transporter"

Nyhet   •   Jan 03, 2017 08:00 CET

"Den satsning på kulturgaranti för alla barn som föreslås av Region Örebro län innebär endast subventionering av kostnaden för föreställningar och transporter utanför kommungränsen. Vi föreslår att subventioneringen ändras till att gälla även inom kommungränsen", skriver Lindesbergs kommun i sitt förremissvar till regionen.

Region Örebro län har med utgångspunkt i länets kulturplan ett uppdrag att ta fram ett förslag som ska öka tillgången på professionell kultur för förskolor, skolor och gymnasium. Utgångspunkten är att alla barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt utbud av god kvalitet, och många kulturyttringar. Förslaget - Kulturgaranti Örebro län eller "kultur till varenda unge" - är ett konkret förslag på hur uppdraget kan organiseras och finansieras.

Så här tycker Lindesbergs kommun:

Förslaget är nu ute på förremiss och så här svarar Lindesbergs kommun genom Henrik Arenvang (förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen) och Kristina Öster (kulturchef Tillväxtförvaltningen):

"Lindesbergs kommun ställer sig positiv till att alla barn ska få likvärdiga kulturupplevelser i ännu större utsträckning än tidigare. Det är av mycket stor vikt att alla barn får kulturupplevelser oavsett var de bor eller hur deras socio-ekonomiska bakgrund ser ut. Vi vill liksom förslaget betona vikten av att alla barn får möta professionell kultur och olika kulturuttryck. Även barns eget skapande är viktigt.

Förslaget är alltså bra på många vis, men en viktig fråga är transporterna som behövs till kulturupplevelserna. Eftersom Lindesberg är en glesbygdskommun måste det i princip alltid läggas resurser för transporter, antingen till en annan ort i kommunen eller till (troligast) Örebro. Detta innebär att en del av kommunens satsning på kultur för barn och unga läggs på transporter. Så är det nu och så kommer det att vara även i framtiden.

Den satsning som föreslås från regionens sida innebär endast subventionering av kostnaden för föreställningar och transporter utanför kommungränsen. Det innebär att kommunen aldrig kommer att kunna utnyttja hela regionens tillagda satsning såvida inte kommunen skjuter till ytterligare pengar. Vi föreslår därför att subventioneringen ändras till att gälla även inom kommungränsen, enligt samma princip som för föreställningar och transporter utanför kommungränsen. Ett annat alternativ kan vara att det kulturutbud som erbjuds innehåller många projekt som går på turné i de olika kommunerna.

Då det gäller roller och samverkan har vi inga synpunkter annat än att vi vill betona vikten av kulturombud inom förskolan och skolan. Detta tillsammans med andra logistiska frågor är dock främst en fråga för den kommunala organisationen att lösa på det vis man finner bäst."

..........................

Kulturgaranti Örebro län

Region Örebro län har med utgångspunkt i länets kulturplan ett uppdrag att ta fram ett förslag som ska öka tillgången på professionell kultur för förskolor, skolor och gymnasium. Förslaget Kulturgaranti Örebro län eller "kultur till varenda unge" är ett konkret förslag på hur uppdraget kan organiseras och finansieras.

Regionen ska skapa förutsättningar så att det är möjligt för kommunerna att garantera kulturupplevelser för barn och unga från förskola/skola. Utgångspunkten är att alla barn och unga i Örebro län ska erbjudas ett likvärdigt utbud av god kvalitet, och många kulturyttringar.

Förslaget bygger på ett ömsesidigt åtagande och delat ansvar mellan Region Örebro län, länets kommuner, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer. Kulturutbudet kommer att samordnas av regionen och varje kommun utser en kultursamordnare samt kulturombud på varje förskola/ skola. För att ta del av stödet åtar sig kommunerna att ta fram barnkulturplaner. Regionen subventionerar kulturupplevelserna/aktiviteterna och kommunerna matchar upp med motsvarande finansiering.

Detta förslag syftar till att öka tillgången till kultur för barn och unga i kommunerna och ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. Erfarenheter från andra regioner visar att samverkansfrågor mellan kultur och skola är viktiga förutsättningar och framgångsfaktorer för att garantera barn och ungas rätt till kultur.