Skip to main content

​Strategi för länets framtida utveckling nu antagen

Nyhet   •   Mar 07, 2018 07:00 CET

För att ge kraft och beslutsamhet i utvecklingen av Örebro län har regionfullmäktige nu antagit en regional utvecklingsstrategi för åren 2018-2030. I strategin sägs bland annat: ”Den kulturella kreativiteten blomstrar i hela länet tack vare att vi har en kulturell infrastruktur som fungerar bra. Det finns ett rikt och varierat kulturliv i hela länet som rymmer både spets och bredd”.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) - som nu är fastställd av regionfullmäktige och kommer att gälla till 2030 - är ”en gemensamma vägvisare för hur vi inom länets kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle tillsammans vill utveckla vårt län”. Det innebär att alla andra planer och strategier - regionala som lokala - ska förankras i den regionala utvecklingsstrategin.

I den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län har kulturen fått ett eget kapitel inom ”social sammanhållning och demokrati”.

5.5.1 Nuläge och utmaningar

Civilsamhället och det offentliga skapar demokrati och sammanhållning Den sociala sammanhållningen i samhället gynnas av att välfärden kommer alla till del, men också av att alla ges möjlighet att delta i samhällslivet, att påverka sin livsmiljö och forma sina liv. Delaktighet, tillgänglighet, tillit och trygghet är viktiga ledord.

I länet finns ett starkt civilsamhälle med idrottsrörelse, studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor och folkbibliotek som bidrar till den demokratiska utvecklingen. De är krafter som överbygger gränser, skapar sammanhållning och ger människor mening i vardagen.

Den sociala ekonomin bidrar bland annat till att inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden och civilsamhället går ofta i första ledet när det gäller att lyfta brister i samhället. Ett exempel på det är miljörörelsen. Det är därför viktigt att värna civilsamhällets oberoende.

Kulturen ger attraktiv livsmiljö och social sammanhållning

Kultur ger människan möjligheter att utvecklas och främjar hälsa och lärande. Den är ett sammanhållande kitt där länets invånare kan mötas, beröras, skapa och utvecklas. Framför allt ger kulturen utrymme för reflektion om det gemensamma och insikt i andra människors liv och villkor, vilket är särskilt viktigt nu i en tid av växande klyftor och färre gemensamma referensramar.

Det ökade regionala ansvaret för kultur genom den nationella kultursamverkansmodellen gör att kulturen i högre grad kan samspela och vara en del i det regionala tillväxtarbetet. Ett rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till en attraktivare livsmiljö och till social sammanhållning.

Vi behöver en fungerande kulturell infrastruktur i hela länet

Det finns ett rikt kulturliv i länet som rymmer både spets och bredd, men här finns också stora utmaningar. Ett jämställt, inkluderande och tillgängligt kulturliv är utmaningar som Örebro läns kulturplan lyfter fram. Ytterligare en utmaning är att förbättra förutsättningarna för kulturell kreativitet, utveckling och tillgänglighet och att skapa en fungerande kulturell infrastruktur i hela länet. Strukturen innefattar institutioner, arrangörer, professionella kulturskapare, utbildningar, amatörer inom föreningslivet och studieförbunden, finansieringsmöjligheter och olika slags lokaler.

5.5.2 Önskvärt läge 2030

Alla har möjlighet att forma sina liv

År 2030 har flickor och pojkar, kvinnor och män i länet möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv, eftersom vi arbetar med jämställdhet och jämlikhet både som förutsättningar och som mål. Vi lyfter ständigt viktiga frågor som, boende, utbildning, arbetsliv och fördelning av resurser. Civilsamhället, kulturen och den sociala ekonomin är centrala för inkludering och meningskapande byggd på demokratiska värderingar. Barn och ungdomars inflytande stimulerar de demokratiska strukturerna. Det breda utbudet av kultur och fritidsaktiviteter i hela länet attraherar barn och unga, även från socioekonomiskt svaga grupper. Tillgången till lokaler och andra ytor för fritidsaktiviteter har ökat.

Ökad delaktighet i samhället

Delaktigheten i samhället har ökat och den digitala klyftan har minskat, genom att vi tagit vara på viktiga krafter som kulturen, folkbildningen, biblioteken, det civila samhället och den sociala ekonomin. Sociala innovationer bidrar till att möta samhällets utmaningar. De arbetsintegrerande sociala företagen gör en stor insats när det gäller att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge. Genom att vi skapat goda förutsättningar för dessa företag i länet, bland annat genom upphandling, har de vuxit och blivit fler.

Blomstrande kulturliv i hela länet

Vi lägger särskild vikt vid att skapa trygghet och att skapa platser där olika människor kan mötas när vi utformar den fysiska miljön. Vi ger barn och unga större inflytande och bidrar till inkludering av nyinflyttade. Den kulturella kreativiteten blomstrar i hela länet tack vare att vi har en kulturell infrastruktur som fungerar bra. Det finns ett rikt och varierat kulturliv i hela länet som rymmer både spets och bredd.

5.5.3 Strategisk inriktning

Skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och en stark folkbildning som bidrar till demokrati och social sammanhållning.

Stärk den sociala ekonomin genom ökat fokus på arbetsintegrerade sociala företag och socialt ansvarsfull upphandling.

Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus.