Skip to main content

​Turerna om Flugparkens ombyggnad går vidare

Nyhet   •   Sep 27, 2018 08:00 CEST

Först protesterna mot att flytta Brunnskaret och nu ett önskemål från en verksamhetsutövare att utöka sin verksamhet i området. Därför vill tjänstemännen i Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen ha ett politiskt beslut om hur ombyggnaden av Flugparken i Lindesberg ska hanteras.

Lindesbergs kommun utlyste 2017 en arkitekttävling för ombyggnation av Flugparken. En medborgardialog genomfördes innan arkitekttävlingen utlystes, där gestaltningskrav och önskemål togs in som krav i tävlingsbeskrivningen. Ett vinnande alternativ röstades fram av en jury och genomförandet av ombyggnationen budgeterades.

Brunnskaret i Flugparken. Foto: Hans Boström (lindebilder.se)

Det vinnande arkitektförslaget väckte genast reaktioner och frågor - bland annat mot att flytta Modin-Hülphers konstverk Brunnskaret från Linde Fornminnes- och Hembygdsförening, Lindesbergs Konstförening och Lindesbergs Rotaryklubb.

Tillväxtutskottet beslöt då att se över möjligheten att hitta en bra lösning var fontänen skulle kunna stå i Flugparken - alternativt hitta en annan central plats där den skulle kunna placeras.

Önskemål från verksamhetsutövare

Nu får Tillväxtutskottet ännu en fråga om Flugparken från tjänstemännen i Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen: Ska kommunen frångå det vinnande förslaget för att tillmötesgå en verksamhetsutövares önskemål eller påbörja ombyggnationen enligt det vinnande förslaget?

”Oavsett alternativ behöver kommunen riktlinjer för uteserveringar på allmän platsmark”, skriver Magnus Sjöberg (förvaltningschef) och Wilhelm Magnusson (näringslivschef) på Tillväxtförvaltningen i sin begäran till Tillväxtutskottet att få ett politiskt beslut om alternativen.

Konsekvenser av besluten

Arkitekttävlingen har föregåtts av en medborgardialog, en urvalsprocess och ett politiskt beslut om att genomföra det vinnande bidraget.

Tillväxtförvaltningen och Samhällsbyggnad Bergslagen har från Tillväxtutskottet i augusti 2018 fått i uppdrag att tillmötesgå verksamhetsutövaren under förutsättning att budgeten för genomförandet av Flugparken inte ska svälla.

Tillväxtförvaltningen beskriver konsekvenserna att de olika alternativen:

Om beslutsalternativ 1: Att frångå det vinnande förslaget enligt den utlysta arkitekttävlingen för att tillmötesgå en verksamhetsutövare att utöka sin verksamhet i Flugparksområdet

  • Avtalsbrott mellan vinnande bidrag och kommunen. Upphandling av det vinnande alternativet har gjorts enligt LOU som projekttävling och Lindesbergs kommun riskerar att få dålig publicitet,
  • Kommunen frångår den av kommunen initierade medborgardialog i fråga om gestaltningskrav till tävlingsinstruktion,
  • Vidare finns en problematik i hur kommunen kan och vill tillmötesgå verksamhetsutövaren ifråga om ett permanent tillstånd för upplåtelse av den byggnad som efterfrågas av verksamhetsutövaren som är belägen på allmän platsmark.
  • Tidsplanen för byggnationen kommer att förskjutas ytterligare. Behov av detaljplaneändring
  • Kommunen frångår grundläggande intentioner och principer i tävlingsprogrammet och förändra förutsättningar
  • Ökade driftkostnader för snöröjning

Om beslutsalternativ 2: Att påbörja ombyggnationen enligt byggritning från vinnande förslag i arkitekttävlingen

  • Verksamhetsutövaren väljer att flytta och bedriva sin verksamhet på annan ort.
  • Osäkerhet kring om kommunen kan tillmötesgå verksamhetsutövarens behov fullt ut gällande önskad byggnation till befintlig verksamhet.
  • Planen för Flugparken kan följas och förutsättningar för uteserveringar förbättras generellt i ett attraktivt läge

Det vinnande förslaget till ombyggnad av Flugparken i Lindesberg.

……………….