Skip to main content

​Tyck till om förslaget till ny regional kulturplan

Nyhet   •   Mar 19, 2019 20:56 CET

Vad tycker du om förslaget till ny regional kulturplan? Nu har alla möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget fram till och med 17 maj 2019.

”Samtliga inkomna synpunkter kommer att beaktas och ett nytt förslag skapas för fortsatta politiska beslut”, skriver Torbjörn Ahlin (ordförande i nämnden för kultur och fritid) och Rikard Åslund (områdeschef för kultur och ideell sektor) i inbjudan från Region Örebro län.

Ett nytt förslag planeras vara klart i augusti 2019. Beslut kommer att fattas i kulturnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige under hösten 2019. Den nya kulturplanen börjar gälla 1 januari 2020.

Skicka dina synpunkter senast 17 maj 2019 till kulturplan@regionorebrolan.se. Märk ditt svar med: ”Synpunkter kulturplan 19RS792”. Eventuella frågor besvaras av Lena Adem (lena.adem@regionorebrolan.se) eller Peter Alsbjer (peter.alsbjer@regionorebrolan.se)

.....

Kulturplanen - en del av kultursamverkansmodellen

Genom kultursamverkansmodellen har staten överlåtit till regioner och landsting att fördela statliga verksamhetsbidrag i den egna regionen. Syftet är att öka det regionala och lokala inflytandet. Kulturplanen gäller i fyra år. Den revideras och följs upp årligen. Kulturplanen har flera olika funktioner.

Kulturplanen är:

  • en ansökan om statliga kulturmedel inom kultursamverkansmodellen för av staten särskilt utpekade områden,
  • en beskrivning av Region Örebro läns kulturarbete,
  • en beskrivning av en gemensam kulturutveckling i länet i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer,
  • en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin.

Kulturplanen är ett politiskt styrdokument. Det innebär att kulturplanen är det verktyg de förtroendevalda har för att prioritera och styra regionalt finansierad kultur.

Den kultur som finansieras inom samverkansmodellen är av professionell art och rymmer scenkonst (musik, teater, scenisk dans), kulturarv (museum och enskild arkivverksamhet), bild och form, slöjd, filmkulturell verksamhet, litteratur och läsfrämjande samt regional biblioteksverksamhet. 

Det finns även andra kulturverksamheter som finansieras regionalt (utan statliga medel och utanför samverkansmodellen). Det handlar om lokala museer, fria professionella aktörer, främjare inom amatörkultur samt större kulturföreningar.

Kulturplanen 2020-2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med kommuner, kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, civilsamhället samt andra samhällsområden utifrån den regionala utvecklingsstrategin. Kulturplanen beslutas politiskt av Region Örebro län och godkänns av Statens kulturråd.