Skip to main content

Utredning lägger fram förslag för kulturarvet i Lindesberg

Nyhet   •   Feb 13, 2016 20:30 CET

Utredningen "Platsens själ och tingens berättelser - framtida museiverksamhet i Lindesberg" lägger fram förslag på handlingsplaner för kulturarvet i Lindesbergs kommun. Utredaren Ana Durán har presenterat förslagen för politikerna i Tillväxtutskottet som gav Tillväxtförvaltningen i uppdrag att komma tillbaka med en prioritering på hur man går vidare.

Museiutredningen i Lindesbergs kommun har genomförts av Ana Durán som inventerat de kulturmiljöer som finns i kommunen och samtalat med en rad personer både i och utanför kommunen för att skapa sig en bild av utvecklingsmöjligheterna för kulturarvet i Lindesberg.

Ana Durán summerar sina förslag i tre paket: "De första två förslagsområdena består av konkreta steg som kommunen kan ta med de saker som jag finner mest angeläget att komma igång med. Det tredje och sista förslagsområdet gäller det mer övergripande strategiska arbetet med kulturarvet i kommunen", skriver hon.

..........................

Paket 1: Förslag till konkret handlingsplan på kort sikt 

Ana Durán: "Det första paketet innehåller vad som enligt min mening behöver göras för att kunna reda ut problem, lösa upp knutar, minska konflikter, spara resurser och inte minst viktigt, för att inte tappa taget om den kulturarvsverksamhet som kommunen hur som helst ändå måste bedriva här och nu – vare sig man har ett särskilt museum eller ej. Paketet innehåller fyra konkreta förslag till vad man kan börja göra omedelbart:

  • FÖRSLAG 1: Lindesbergs museums föremål och eventuella arkivhandlingar, som för närvarande befinner sig i Stripa gruva, Lokstallarna i Kloten och eventuellt andra utrymmen, flyttas snarast möjligt till lager- och arbetslokaler som finns i kommunens eget lokalbestånd. Dessa lokaler kommer möjligen inte att erbjuda optimal magasins- och arkivförvaring för långsiktig förvaring, men de ger tillräckliga betingelser för att en ordentlig inventering och gallring ska kunna ske. 
  • FÖRSLAG 2: Den publika kulturhistoriska och museala verksamheten i kommunen ska åter komma igång. Det gäller såväl pedagogik som utställningar. Samarbete med övrig kommunal verksamhet och med andra organisationer är önskvärt. Verksamheten ska äga rum i lokaler, som har hög säkerhet avseende bemanning, försäkringar, stöld- och brandskydd. Lokalerna ska vara öppna och tillgängliga för allmänheten.
  • FÖRSLAG 3: Ansvaret för koordinering och expertis inom kulturarvet ska även framdeles ligga på Tillväxtförvaltningens kulturenhet.
  • FÖRSLAG 4: Kommunen bör avsätta resurser för att kunna delta med engagemang och kunskap för övrig kulturarvsverksamhet som bedrivs inom kommunens gränser.

..........................

Paket 2: Förslag till konkret handlingsplan på lång sikt

Ana Durán: "Det andra paketet innehåller konkreta förslag till två helt nya projekt, som jag tror skulle vara till stor nytta för hela Lindesbergs kommun och för kommunens medborgare och besökare:

  • Det första är ett Bergslagshistoriskt museum, som ska fungera som en byggsten för den fortsatta utvecklingen av byggnadsminnet Stripa gruva. 
  • Det andra är ett slags folkets hus eller medborgarhus, där biblioteket samsas med föreläsnings- och grupprum, utställningsrum, forskarrum, kulturarvsrum, arkiv- och föremålsmagasin, butik samt café och bar. 

"Jag tror att det är strategiskt viktiga projekt, som skulle bidra till kommunens attraktionskraft och medborgarnas känsla av samhörighet över ortsgränser, åldersgränser och intressegränser. Det kräver mod, vilja, tid, eftertanke, samråd och samtal. Samråd och samtal som ska föras inom kommunen, med civilsamhället i kommunen, Länsstyrelsen, Länsmuseet och Region Örebro.

..........................

Paket 3: Förslag till strategisk handlingsplan 

Ana Durán: "Det tredje paketet innehåller två uppdrag till kommunen:

  • Det ena är att man behöver ta fram riktlinjer och mål för kulturarvet. I en kommuns kulturarvsorganisation ryms vanligtvis museiverksamhet, arkiv, bibliotek samt frågorna för kulturmiljön, naturmiljön och kulturminnen. 
  • Det andra är att kommunen, enligt min mening, borde arbeta med Cultural Planning som metod för samhällsutveckling, i vilket kulturarvet har en mycket viktig roll. 

"Jag tror att det, liksom i det förra paketet, är strategiskt viktigt att arbeta med dessa två uppdrag. Det skulle bidra till kommunens attraktionskraft och utveckling. Det skulle på samma sätt locka både till nyinflyttning och till nyetableringar och bidra till medborgarnas känsla av samhörighet. Det kräver också mod, vilja, tid, eftertanke, samråd och samtal. Men det kommer att betala sig".

..........................

Civilsamhällets roll för kulturarvet och kulturmiljön

Ana Durán: "Runtom i Lindesbergs kommun görs insatser av människor, som med engagemang och kompetens värnar såväl om sin bygds kultur, kulturmiljö och kulturarv som om bygdens överlevnad. Alla kan tyvärr inte få bidrag och stöd i form av reda pengar. Så stora resurser finns inte i någon kommun. Men alla kommuner borde ha råd att visa uppskattning på andra sätt, för vad alla dessa ideella krafter bidrar till när det gäller att skapa möten, bjuda på kulturella upplevelser och roliga fritidsaktiviteter för invånare och besökare runt om i kommunen. 

"Lindesbergs kommun är lyckligt lottad som har så många engagerade medborgare. Men det är faktiskt många av dessa ideellt och hårt arbetande medborgare som talat med mig om att de upplever att vad de gör inte värderas särskilt mycket, och då är det ändå de som står för en stor del av det kulturutbud som finns. Flera har sagt att de upplever att man inte tas riktigt på allvar, att man känner av en attityd som kan betecknas som ”det är väl roligt att de håller på” men att deras kompetenser och kunskaper inte anses vara särskilt stora. Dessutom menar många att de ständigt hamnar i totalskugga för den uppskattning som idrott och sport visas. 

Ana Durán fortsätter: "Egentligen är det ganska konstigt att det har blivit så. Inom både idrott och kultur är det passion och ideell verksamhet som är grunden för varför man överhuvudtaget håller på. Många som jag talat med i Lindesbergs kommun älskar både idrott och kultur. Kommunen borde därför inte cementera en intressekonflikt som inte finns hos medborgarna. Kanske borde föreningarna i Lindesberg tillsammans starta en allians, en civilsamhällets allians?

"Många kulturverksamheter efterlyser betydligt bättre möjligheter att få låna och hyra billiga och bra lokaler för den verksamhet man bedriver. Men när jag talar med företrädare för kommunen om lokaler, så får jag veta att det finns massor med sådana lokaler och att de inte förstår vad som är problemet. Kanske problemet är att man inte pratar med varandra, att man från båda håll kanske inte tillräckligt tydligt och konkret tar fram kriterier för lokaler, som ska användas för olika ändamål vid olika tidpunkter under dygnet och veckan."

..........................