Skip to main content

Forskarpris för att öka jämställdheten inom akademin

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2017 09:43 CET

Helene Hellmark Knutsson med årets pristagare Kirsten Leistner och Julia Udden

Forskarpris för att öka jämställdheten inom akademin

Inför Internationella kvinnodagen hölls igår prisutdelningen för L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset 2017 med stöd av Sveriges unga akademi.Det årliga priset uppmärksammar två lovande kvinnliga forskare och syftar till att öka jämställdheten inom forskningsvärlden. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, överlämnade priset under ceremonin som hölls i Bankhallen i Stockholm.

I samband med prisutdelningen hölls ett panelsamtal om behovet av kvinnor inom forskning och hur vi kan öka takten för en mer jämställd akademi. Moderator var Gabriella Ahlström, journalist och författare.

  • Vetenskapen och akademin behöver arbeta aktivt för att främja andelen kvinnor inom forskning för att kunna ta tillvara på den talang som finns. Institutionerna måste ta sitt ansvar och våga satsa på talang och kompetens, oavsett kön och nätverk. Det är viktigt och inte lätt att känna igen kompetens som inte ser ut som den egna kompetensen. Det finns ett motstånd och det måste benämnas som motstånd. Det är så vi förändrar och utvecklas, säger Agneta Stark, paneldeltagare och docent Företagsekonomi.

Kvinnor är underrepresenterade inom forskningsvärlden idag. Ungefär hälften av doktoranderna

är kvinnor men de fortsätter inte sin karriär och idag är endast 25 % av alla professorer kvinnor. Inom naturvetenskap och teknik är siffran endast 16 %. Ökningstakten är långsam och har dessutom stannat av de senaste åren.

  • Regeringens målsättning är att hälften av alla nyrekryterade professorer ska vara kvinnor år 2030. Vi arbetar aktivt för att Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer. Det målet kommer vi aldrig klara om vi inte blir mer jämställda och ökar andelen kvinnor inom akademin, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Årets pristagare är Kirsten Leistner, fil dr. i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola, och Julia Uddén, fil dr. i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Kirsten Leistner forskar kring hur man minskar mängden förorenade utsläpp från person- och lastbilar och Julia Uddén forskar kring varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra. Det är andra året priset delas ut i Sverige.

  • En generell utmaning är att medvetenheten om jämställdhetsproblematiken inom akademin av naturliga skäl är för låg. Det finns en omedveten diskriminering där kvinnors prestationer konsekvent undervärderas jämför med mäns. I en studie där en man och en kvinna har exakt samma CV går jobbet betydligt oftare till mannen. Och dessutom med högre lön. Det positiva är att om granskaren uppmanas att ta hänsyn till detta innan, så blir resultaten annorlunda. Det finns mängder av forskning som visar hur män och kvinnor inom akademin behandlas olika. Inom undervisning tex, kan man i studentevalueringar se att manligare lärare efter avslutad kurs, i snitt får en poäng högre på en femgradig skala än kvinnliga lärare. En konkret åtgärd för en mer jämställd akademi, vore att sätta in åtgärder redan här, säger Julia Uddén, pristagare.

L’Oréal-UNESCO For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi instiftades för att lyfta fram fler lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och skapa förebilder för kommande generationer. Priset delas ut av L’Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi.

PressbilderBilder för nedladdning finns på Flickr

För mer information, kontakta:Susanne Carpenter, Kommunikationschef, L’Oréal Sverige AB Tel: 076-536 52 69,susanne.carpenter@loreal.com

Annika Moberg, Kommunikationschef, Sveriges unga akademi Tel: 070-325 32 18, annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Per Magnusson, Kansliråd, Svenska Unescorådet Tel: 070-229 58 89, per.magnusson@regeringskansliet.se

Appendix

Kirsten Leistner

Fil. dr i kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola

för hennes framgångsrika forskning rörande fundamental förståelse av katalysatorers temperaturberoende aktivitet. Hon har gjort en upptäckt som kan leda till utveckling av förbättrade katalysatorer.

Kirsten Leistners forskning handlar om att minska förorenade utsläpp från person- och lastbilar. Några av de mest skadliga föroreningarna från fordon består av sotpartiklar och kväveoxider. Dessa skadar miljön i form av surt regn och skador på ozonlagret, de bidrar till smog och kan orsaka lungproblem. Tekniker för efterbehandling av avgaser begränsar utsläppen från person- och lastbilar genom att placera en katalysator som fungerar som ett filter i avgassystemet. Dessa katalysatorer består av fasta ämnen som omvandlar förorenande partiklar och kväveoxider till ofarliga gaser. Målet med Leistners forskning är att förstå varför katalysatorer bryts ner under vissa förhållanden, och utveckla bättre katalysatorer som inte lika lätt bryts ned. I sin framgångsrika forskning studerar Leistner bland annat egenskaperna hos zeoliter för eliminering av skadliga kväveoxider i avgaser genom katalys.

Leistners forskning utmärks av både geografisk rörlighet och innovativa samarbeten med stor internationell erfarenhet. Hon har tidigare belönats med flera utmärkelser och hoppas kunna etablera sig som självständig forskare.

Bakgrund: Född 7 mars 1984. Fil. dr i kemiteknik 2012 vid Université Pierre et Marie Curie, Frankrike, därefter postdok vid Chimie ParisTech, Frankrike, samt vid Chalmers Institution för kemi och kemiteknik.

Julia Uddén

Fil. dr i kognitiv neurovetenskap 2012 vid Karolinska Institutet

för forskning som kännetecknas av intellektuell djärvhet och som syftar till att förstå hur människans språkliga kommunikation utvecklas.

Julia Uddéns forskning handlar om kommunikation, och varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra. Studierna omfattar till exempel jämförelser av hjärnaktiviteten hos unga och lite äldre tonåringar med hjälp av hjärnkamera. Tanken är att hjärnans reaktion på klarspråk, jämfört med inlindad kommunikation, förändras under ungdomsåren. För personer med kommunikationssvårigheter, som vid autism, utgör inlindade budskap ett problem. Uddén undersöker hur hjärnans språknätverk kan utvecklas, inte minst under ungdomsåren, för att stärka möjligheterna att kommunicera även för individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Hennes nydanande forskning undersöker också hur virtuella miljöer kan användas som hjälpmedel för kommunikationsträning.

Uddéns forskning kopplar ihop naturvetenskap och humaniora på ett nytänkande vis, hon brinner för tvärvetenskap i gränslandet mellan neurovetenskap, psykologi och lingvistik. Uddén har erhållit flera prestigefyllda anslag och gjort en rad insatser för att föra ut sin forskning. Hon har konsekvent etablerat internationella kontakter med ledande miljöer i sitt fält och har stor potential att göra betydelsefulla bidrag till sitt fält med den egna forskargrupp hon nu står i begrepp att bilda.

Bakgrund: Född 12 juni 1985. Fil. dr i kognitiv neurovetenskap 2012 vid Karolinska Institutet, följt av en forskartjänst vid Max Planck Institute for Psycholinguistics i Holland. Tillträder sin tenure track-tjänst som Pro Futura Scientia Fellow vid Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) 2017.

Om priset

Det internationella priset instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco 1998 för att främja kvinnors deltagande i forskning. Priset har sedan starten uppmärksammat mer än 2 000 kvinnliga forskare världen över, varav två senare mottagit Nobelpriset. Nationella program finns i över 50 länder. I Norden finns L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Danmark, Finland och Sverige.

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige är ett samarbete mellan L’Oréal, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi. Sveriges unga akademi ansvarar för den vetenskapliga bedömningen.

L’Oréal

L’Oréal har en unik produktportfölj med fler än 32 internationella märken. Som världens ledande skönhetsföretag är L’Oréal närvarande inom alla distributionsnätverk: massmarknad, varuhus, apotek, Travel Retail och detaljhandel. 2014 omsatte koncernen 22,5 miljarder euro, varav drygt 3 % återinvesterades i Forskning och innovation. Teamet inom Forskning och innovation består av 3 890 medarbetare. L’Oréals hållbarhetsplan för 2020 - ”Sharing Beauty with All” - har högt ställda mål som sträcker sig över hela koncernens värdekedja. 2015 erkändes L’Oréal, för sjätte gången, av Ethisphere Institute som ett av "världens mest etiska företag". L'Oréal stödjer de 10 principerna i FN: s Global Compact sedan 2003. www.loreal.com

Svenska Unescorådet

Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN:s fackorganet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Inom de olika områdena arbetar Unesco rådet med att bygga nätverk mellan experter och forskare, ge råd till regeringar om t.ex. utbildnings- och forskningssystem och publicera studier och statistik. Svenska Unescorådets vetenskapssamarbete syftar till att bidra till lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och att därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar. www.unesco.se

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 34 ledamöter. Unga akademier finns i över 30 länder och är en växande global rörelse och Sveriges unga akademi arbetar med de andra unga akademierna både på europeisk och global nivå. http://sverigesungaakademi.se

L'Oréal har ägnat sig åt skönhet i över 105 år och byggt upp en portfolio med 32 internationella varumärken i olika kategorier. L’Oréal koncernens omsättning uppgick till 22,5 miljarder euro 2014 och företaget sysselsätter 78.600 människor världen över. Som världens ledande kosmetikaföretag, är L'Oréal närvarande i alla distributionskanaler: massmarknad, varuhus, apotek, hårsalonger och travel retail. Forskning och innovation, och en forskargrupp på 3.600 personer, är kärnan i L'Oréals strategi som arbetar för att möta skönhetsbehov världen över och attrahera en miljard nya konsumenter de kommande åren.

L'Oréal's hållbarhetsstrategi för år 2020 "Sharing Beauty With All" har ambitiösa mål för hållbar utveckling genom hela koncernens värdekedja. www.loreal.com