Skip to main content

Humanitär hjälp i skottlinjen

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2010 16:45 CEST

På den internationella dagen för humanitär hjälp, den 19 augusti, vill Läkare Utan Gränser uppmärksamma att det blir allt svårare att bedriva humanitärt arbete runt om i världen. När hjälparbetare attackeras är det civilbefolkningen som drabbas hårdast.

Läkare Utan Gränsers arbete i fält har de senaste åren allt mer präglats av osäkerhet och våra medarbetare har under det senaste decenniet blivit måltavlor i olika väpnade och politiska konflikter. Läkare Utan Gränser arbetar där vi behövs mest och när projekt tvingas avbrytas, för att hjälparbetares säkerhet äventyras, är det lokalbefolkningen i behov av hjälp som drabbas allra hårdast.

Konflikter och naturkatastrofer orsakar varje år oerhört lidande för miljontals människor, med ökande behov av humanitära insatser som följd. Två av Läkare Utan Gränsers grundprinciper är neutralitet och opartiskhet; alla som behöver sjukvård ska få det, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare Utan Gränser tar inte heller ställning i konflikter. Trots detta händer det att våra sjukhus och vår personal attackeras eller blir brickor i ett politiskt eller militärt spel vilket gör det allt svårare att driva humanitärt arbete.

I länder som till exempel Afghanistan, Somalia och Sudan kämpar Läkare Utan Gränser för att kunna nå fram med hjälp till där vi behövs mest. Och på vissa platser, som i nordöstra Kongo-Kinshasa, är organisationen den enda på plats.

Under året som gått har projekt tvingats avbrytas i flera länder, helt enkelt därför att det har blivit för farligt att arbeta där. Följden blir att lokalbefolkningen inte kan få den humanitära hjälp de har rätt till. Detta är oacceptabelt och Läkare Utan Gränser vill därför uppmana alla parter i världens konfliktområden att respektera hjälparbetares säkerhet och oberoende så att arbetet att opartiskt rädda liv och lindra nöd kan fortsätta.

Åtta miljoner patientbesök under 2009
Under 2009 genomförde Läkare Utan Gränser nära åtta miljoner konsultationer och 50 000 större behandlingar. Över 200 000 undernärda barn fick behandling. Nio miljoner barn och vuxna vaccinerades mot bland annat mässlingen och hjärnhinneinflammation, och över 160 000 hivpositiva patienter fick tillgång till vård och läkemedel. Bara under de två första veckorna i översvämningarnas Pakistan har vi undersökt över 10 000 patienter som drabbats av hud-, luftvägs- och diarrésjukdomar, och dagligen distribuerar vi 310 000 liter rent vatten i Pakistan.

Den humanitära hjälpen vilar på två grundpelare: hjälp till behövande och skydd av oskyldiga mot övergrepp. Den första innebär att förse människor i behov med sjukvård, mat, rent vatten och tak över huvudet. Läkare Utan Gränsers 2000 internationellt och 21 000 lokalt anställda läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, logistiker, administratörer och vatten- och sanitetsexperter arbetar tillsammans med denna typ av hjälp i över 60 länder. 

Den andra grundpelaren: att skydda oskyldiga mot övergrepp, handlar dels om att se till att människor inte far illa, dels att deras rättigheter efterlevs. I Läkare Utan Gränsers fältarbetares uppdrag innebär att berätta om de övergrepp och missförhållanden som de bevittnar i fält, så kallat témoignage, för att på så sätt få till stånd en förändring.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser har projekt i närmre 70 länder runt om i världen.

Vill du veta mer om oss gå in på: www.lakareutangranser.se

Bifogade filer

Word-dokument