Skip to main content

Patienter riskerar att dö när finansiering och distribution av hivläkemedel försenas

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2009 15:00 CEST

Hivpositiva patienter utsätts för livsfara när distribution av hivläkemedel och andra viktiga mediciner för behandlingen drabbas av avbrott. Glapp i finansiella bidrag och svårigheter i läkemedelsförsörjningen, som till exempel administrativa och logistiska hinder, har lett till försenade eller vissa fall indragna leveranser av livräddande hivläkemedel i åtminstone sex afrikanska länder.

När den femte internationella konferensen om hiv/aids nu inleds i Kapstaden, Sydafrika, uppmanar Läkare Utan Gränser statliga myndigheter, bidragsgivare och deras samarbetspartners att omedelbart agera och vidta konkreta åtgärder.

Finansiella bidragsglapp och hinder i läkemedelsförsörjningen kan få katastrofala följder - om utökad behandling av nya patienter måste avbrytas eller fördröjs riskerar många patienter i akut behov av hjälp att dö. För patienter som redan påbörjat hivbehandling leder avbrott eller minskade doser till ofullständig behandlingseffekt samt en ökad risk att utveckla läkemedelsresistens. Under de senaste månaderna har Läkare Utan Gränsers egna hiv-projekt direkt drabbats av förseningarna.

I Sydafrika har regeringens hälso- och sjukvårdsbudget skurits ner till följd av den finansiella krisen. På kort sikt är det svårt att hitta alternativ finansiering.

- Överallt slutar kliniker att skriva in patienter eftersom det inte finns tillräckligt med antiretrovirala läkemedel i lager, säger Eric Goemaere, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Sydafrika.

- Väntelistorna blir längre för var dag och de patienter som väntar på behandling riskerar att dö innan de får tillgång till antiretrovirala läkemedel. Det är otroligt att ett relativt välfungerande behandlingssystem kan lamslås inom loppet av några veckor. Läkare Utan Gränser kan inte fylla tomrummet och frågan är om vi borde göra det med tanke på de internationella åtaganden som finns, fortsätter han.

I Malawi har förseningar i utbetalningar från Globala fonden för bekämpning mot hiv/aids, tuberkulos och malaria redan lett till oroande avbrott i distributionen av antiretrovirala läkemedel. På flera sjukvårdsinträttningar håller lagren på att ta slut.

Tillsammans med andra organisationer hjälper Läkare Utan Gränser hälsomyndigheterna att omfördela distributionen av antiretrovirala läkemedel till en rad olika distrikt. Läkare Utan Gränser har även förstärkt sitt reservlager för att försäkra sina patienters tillgång till hivmediciner. För närvarande kan Läkare Utan Gränser fortfarande skriva in nya patienter för behandling men det finns en risk att upptagning av nya patienter kan komma att minska.

I Uganda, Kongo-Kinshasa, Zimbabwe och Guinea observerar Läkare Utan Gränser också distributionsavbrott och sinande lager av hivläkemedel.

Distributionsavbrott är ett resultat av otillräcklig, inrikes finansiering och förseningar från givarregeringar som inte uppfyller sina åtaganden på utsatt tid. Stora, internationella finansieringsorgan som Globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria samt PEPFAR står inför budgetglapp eller osäkerhet när det gäller givarnas finansieringsåtaganden. Hanteringen av läkemedel och upphandling på lokal nivå förvärrar också problemet.

- Läkare Utan Gränser är extremt oroade över bristen på åtgärder från regeringar, deras samarbetspartners och internationella givare för att försäkra fortsatt finansiering och distribution av antiretrovirala läkemedel. De leker med elden. Utan antiretrovirala läkemedel finns ingen hivbehandling. Regeringar och givare måste snabbt reagera på finansierings- och distributionsproblemet, säger Meinie Nicolai, operativ chef på Läkare Utan Gränser.

 

För mer information, kontakta Stephan Grosse Rueschkamp vid Läkare Utan Gränsers Accesskampanj: +27 73 439 0892 or +41 79 293 0270 alt Borrie la Grange på Läkare Utan Gränsers Sydafrikakontor: +27 83 287 5294 or +27 79 872 2950. OBS på engelska!

Bifogade filer

Word-dokument