Skip to main content

Ökat nationellt ansvar för Läkemedelsverket under 2010

Nyhet   •   Feb 24, 2011 09:20 CET

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2010 har nu lämnats till Socialdepartementet. Flera regeringsuppdrag har bidragit till att Läkemedelsverket har fått ett utökat nationellt ansvar under året. Läkemedelsverket har också behållit sin starka ställning inom EU och låg i topp när det gäller antalet utvärderingar inför läkemedelsgodkännanden under 2010.

2010 var ett intensivt år för Läkemedelsverket med både ekonomiska utmaningar, förändringar i organisationen och nya uppdrag. Samtidigt har Läkemedelsverket behållit sin starka ställning inom EU och låg i slutet av året i topp när det gäller antal rapportörskap.

Nationellt har Läkemedelsverket fått en större roll under året, bland annat genom det nya uppdraget att bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige. Som ett led i detta uppdrag har ett centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) börjat byggas upp. Förhoppningen är att tillsammans med andra myndigheter och viktiga aktörer inom läkemedelsområdet hitta de mest optimala formerna för samverkan och samordning kring dessa frågor.

Under 2010 har Läkemedelsverket har också fortsatt det interna arbetet med att förbättra arbetsprocesserna och i september sjösattes en delvis ny organisation. Tack vare effektiviserings- och besparingsarbete, intäkter genom nya uppdrag och en avgiftshöjning lyckades Läkemedelsverket också vända den nedåtgående ekonomiska kurvan under året.

I redovisningen av Läkemedelsverkets miljöarbete 2010 framgår bland annat att det internationella arbetet varit i fokus under året. Resor genomfördes till Indien, USA och Kina i syfte att stärka bilaterala kontakter och nå gemensamma avtal på myndighetsnivå bl.a. inkluderande hållbar utveckling.

Läkemedelsverkets årsredovisning 2010

Läkemedelsverkets miljöredovisning