Skip to main content

Många brister hos försäljningsställen för receptfria läkemedel

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2011 13:23 CET

Läkemedelsverket genomförde under 2011 en riktad tillsynsinsats med fokus på exponering, förvaring och skyltning. Ett fåtal försäljningsställen klarade sig utan anmärkning.

Läkemedelsverket inspekterade under maj månad tillsammans med berörda kommuninspektörer i Luleå, Avesta, Fagersta, Norberg, Sigtuna och Jönköpings kommuner totalt 32 försäljningsställen – till exempel livsmedelsbutiker, varuhus, bensinstationer, hälsokostbutiker, kiosker och optiker. De fynd som gjordes var:

Anmärkning/kommentar (Antal)

  • Helt utan anmärkning (5)
  • Läkemedlen förvarades inte åtskilt från andra produkter. (19)
  • En tydlig och klart synbar skylt om försäljningsförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel saknades. (19)
  • Läkemedlen exponerades inte så att det tydligt framgick att produkterna var läkemedel. (17)
  • En tydlig och klart synbar skylt om förbudet att sälja läkemedel till den som inte fyllt 18 år saknades. (12)
  • Läkemedlen förvarades inte under direkt uppsikt trots att de var gripbara för kund. (6)
  • Läkemedel som tillhandahölls hade passerat utgångsdatum. (5)

 
Upptäckta brister föranledde i några fall att verksamhetens egenkontrollprogram efterfrågades. I samtliga dessa fall avslöjades en bristande egenkontroll då egenkontrollprogram saknades, inte var anpassat för verksamheten eller var okänt för berörd personal.

Läkemedelsverket har erhållit åtgärdsplaner från samtliga berörda verksamhetsutövare.

Även om bristerna i sig till stor del återspeglar de rapporter, synpunkter och frågor som inkommit till Läkemedelsverket de senaste två åren, är det anmärkningsvärt att så många försäljningsställen uppvisar dessa brister. De försäljningsställen som fick inspektionsanmärkningar uppvisade som regel fler än en brist.

– Det finns en anledning till att reglerna är så omfattande, säger Katarina Fors vid Inspektionsenheten. Felanvändning av läkemedel, även receptfria, kan orsaka stor skada.

Läkemedelsverkets förhoppning är att de aktörer som handlar med receptfria läkemedel med tiden får en ökad respekt för läkemedlen och därmed en ökad förståelse för regelverkets relevans.

Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Kommunerna är ansvariga för att kontrollera verksamheten och Läkemedelsverket har det nationella tillsynsansvaret. Totalt finns idag ca 5900 anmälda försäljningsställen för receptfria läkemedel. 

Relaterad information

 Försäljning av receptfria läkemedel - rapport 2011-12-13

 Regler för försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.