Skip to main content

Nu är det möjligt att ansöka om att få driva apotek

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 14:07 CEST

Riksdagen beslutade i april om lagändringar som gör det möjligt för andra än Apoteket AB att driva apoteksverksamhet. Idag den 1 juli träder den nya lagstiftningen ikraft, och Läkemedelsverket tar nu emot ansökningar om tillstånd att få driva apotek.

Målet med reformerna på apoteksmarknaden är att konsumenterna ska få ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och större tjänsteutbud. Det blir möjligt för andra än Apoteket AB att driva apotek och dessutom ska drygt hälften av dagens 900 apotek säljas. Tills nya ägare är klara kommer de nuvarande apoteken att fortsätta drivas av Apoteket AB.

Läkemedelsverket kommer att ansvara för att granska ansökningar och utfärda tillstånd för varje enskilt apotek. Alla apotek ska leva upp till ett nytt regelverk där bland annat krav på apotekens ägare och på farmacevtisk kompetens vid apoteken finns beskrivna.

– Läkemedelsverket är väl förberett på att ta emot de ansökningar som kommer, även om uppdraget är helt nytt för oss, säger generaldirektör Christina Åkerman.  Myndighetens anställda har jobbat intensivt för att ta fram regler, vägledningar och att få rutiner på plats till detta datum.

Läkemedelstillverkare, företag som innehar godkännande för försäljning av läkemedel och förskrivare får inte beviljas tillstånd enligt den nya lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Läkemedelsverket uppmanar alla intressenter att vara noga med sina ansökningar och gå igenom det gällande regelverket innan ansökan skickas in.

– Det finns ingen anledning att stressa in med sin ansökan i detta läge, säger chefsinspektör Tor Gråberg. Risken är stor att man glömmer att ta med nödvändiga uppgifter som gör att handläggningsprocessen istället tar längre tid än önskat.

Läkemedelsverket kommer att ha fortsatt tillsynsansvar över alla apotek.

Regeringen har också gett Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram en symbol som ska användas av landets alla apotek. Arbete med detta pågår, och beslut om symbolen och dess användning kommer först efter sommaren.

Det sista steget i omregleringen av apoteksmarknaden sker den 1 november då det blir tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek.

Ansökan om tillstånd för att driva apotek

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Till denna uppgift hör även att tillhandahålla information till allmänheten via Läkemedelsupplysningen. Vi är dessutom tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter samt för tillverkare och produkter inom medicinteknik. Till Läkemedelsverkets uppgifter hör också tillståndgivning och tillsyn över legal hantering av narkotika och alkohol samt tillståndsgivning för apoteksverksamhet. Inom vår organisation finns också Giftinformationscentralen
Vi är cirka 600 anställda, varav många farmacevter och läkare. Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.  Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se