Skip to main content

Ny rekommendation för behandling av neonatal sepsis

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:58 CEST

Neonatal sepsis, dvs svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda barn, är ett livshotande tillstånd som kräver intensivvård och antibiotika. Läkemedelsverket har tillsammans med kliniskt erfarna nationella experter och i samarbete med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet utarbetat en behandlingsrekommendation för neonatal sepsis.

Svår bakteriell infektion i nyföddhetsperioden drabbar 3-4 barn per 1000. Att ta fram en nationell behandlingsrekommendation vid neonatal sepsis prioriterades av barnläkare som Läkemedelsverket haft kontakt med inom ramen för sitt regeringsuppdrag ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning”.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till nyfödda barn inte genomgått klinisk prövning i denna åldersgrupp.

– När det gäller läkemedel till barn, speciellt nyfödda, så bygger behandlingen oftast på lång beprövad erfarenhet snarare än på kliniska studier, säger Viveca Odlind, senior expert vid Läkemedelsverket.

Det innebär att för flera läkemedel som tas upp i denna behandlingsrekommendation saknas stöd i godkänd produktinformation för användning till nyfödda barn, det vill säga behandlingen ges off label. Betydelsen av klinisk och mikrobiologisk diagnostik betonas i dokumentet liksom värdet av koncentrationsbestämningar av vissa infektionsläkemedel för att styra doseringen.
Inom neonatal intensivvård är risken för infektioner och spridning av smitta mycket stor. Dokumentet lyfter även fram de förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner som måste vara en självklar del av rutinverksamheten.

Rekommendationerna har framtagits gemensamt av experterna och bygger på konsensus i gruppen. Som stöd för rekommendationerna finns bakgrundsdokument, för vilka respektive författare ansvarar. I bakgrundsdokumenten finns, förutom detaljerad information om varje ämnesområde, även referenser. Om något i rekommendationerna ter sig oklart, hänvisas därför till bakgrundsdokumenten.

Relaterad information

Rekommenderad behandling av neonatal sepsis

Kontakta oss

Ingemar Tessin
överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0707-967 487

Viveca Odlind
senior expert
Läkemedelsverket
018-17 49 05

 

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.